Arbed arian yn yr archfarchnad, heb brynu gormodedd o fwyd

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Awdur: Sylvia Nankivell

 

Pan fyddwch chi yn yr archfarchnad yn gwneud eich siopa bwyd, dyma rai pethau y gallwch eu gwneud i sicrhau eich bod yn nid yn unig yn llwyddo i orffen eich siopa ac arbed ceiniog neu ddwy, ond hefyd yn osgoi’r posibiliad o wastraffu bwyd. Yn aml, cawn ein hannog i brynu bwyd mewn swmp fel modd o arbed arian, ond gan amlaf mae hyn yn golygu bod llawer o’r hyn a brynwch yn cael ei wastraffu – wedi’r cwbl, dim ond hyn a hyn y gallwch ei ddefnyddio ar y tro! Dyma syniadau i’ch helpu i osgoi gwastraff ac arbed arian ar eich trip nesaf i siopa bwyd, a hynny heb ildio i’r demtasiwn i brynu gormodedd.

 

Paratowch am eich trip siopa

Mae trip siopa llwyddiannus yn dechrau gyda’ch cam cyntaf dros y rhiniog. Mae defnyddio rhestr siopa o gymorth mawr, ac mae tystiolaeth i awgrymu y byddwch yn prynu mwy na’r hyn sydd ei angen arnoch os ewch i siopa ar stumog wag! Mae cael pryd o fwyd cyn mynd a chario rhestr siopa yn golygu na fyddwch yn cael eich temtio gan becyn toesenni diangen, neu’r eitemau deniadol sy’n cael eu gosod wrth y til i’ch temtio. Os na allwch chi ddod o hyd i’ch rhestr papur, beth am ddefnyddio ap fel Out of Milk i’ch helpu i gadw trefn? Felly, gallwch fod yn barod amdani wrth gyrraedd yr archfarchnad a chadw’r lle yn eich basged ar gyfer y nwyddau angenrheidiol.

 

Prynwch nwyddau brand y siop

Weithiau, mae nwyddau brand y siop yn llai deniadol na’r rhai adnabyddus ar y silff. Ond mewn gwirionedd, mae’r nwyddau hyn yn fwy fforddiadwy, a gan amlaf nid oes llawer o wahaniaeth yn eu hansawdd. Mae’r Supermarket Own Brand Guide yn ganllaw sydyn, defnyddiol i’ch helpu i ddarganfod sut mae nwyddau brand eu hunain gwahanol archfarchnadoedd yn cymharu â brandiau annibynnol eraill. Gallwch wneud arbedion mawr drwy godi nwyddau brand eich siop leol, ond byddwch yn ymwybodol y gall y rhain weithiau gynnwys mwy o siwgr a chynhwysion anneniadol eraill. Felly, edrychwch yn ofalus ar y labeli a sicrhewch fod y nwyddau rydych chi’n eu cymharu yn wir debyg.

 

Dewiswch nwyddau rhydd, yn hytrach na rhai mewn pecynnau neu wedi’u torri’n barod

Mae rheswm da iawn dros brisiau uwch nwyddau sydd wedi’u torri a’u pecynnu’n barod: mae rhywun (neu rywbeth) wedi gorfod eu paratoi a’u pecynnu ar eich cyfer. Gallwch arbed arian trwy ddewis ffrwythau a llysiau rhydd, neu rai sydd heb eu torri’n barod. Cofiwch hyn wrth gownter y deli hefyd, lle mae cigoedd wedi’u prosesu yn llawer rhatach na’r rhai sydd mewn pecynnau cyfleus ar y silffoedd. Ar y cyfan, mae bagiau llysiau tro-ffrio neu debyg (a hyd yn oed pecynnau salad cymysg wedi’u golchi’n barod ac ati), oll wedi cael eu paratoi, felly mae’n rhatach prynu’r bwydydd hyn fesul un. Mae hyn hefyd yn golygu nad yw’ch nwyddau eisoes wedi’u trin, ac weithiau gall hyn leihau’r tebygolrwydd bod ychwanegion dieisiau yn llechu ynddynt.

 

Peidiwch â chael eich twyllo gan gynigion ‘Un am Ddim’

Mae cynigion ‘Un am Ddim’ (Buy One Get One Free/BOGOF) yn cael eu hamlygu gyda labeli llachar, lliwgar ar y silffoedd. Ond gwiriwch eu gwerth fesul ceiniog am bwysau neu faint, cyn ichi gyffroi’n ormodol. Mae’n bosibl na fydd y fargen cystal ag y mae’n ymddangos. Weithiau, mae’r cynigion hyn yn cael eu rhoi ar nwyddau sy’n anodd eu gwerthu, neu sydd bron â mynd heibio eu dyddiad.

Gwiriwch y pris fesul kg neu ml, a sicrhewch eich bod yn cael gwerth gwirioneddol am arian. Wedi’r cwbl, os na allwch ddefnyddio’r bwyd ychwanegol, doedd hi ddim yn fargen! Byddwch yn realistig am faint y gallwch ei ddefnyddio ar y tro.

 

Chwiliwch am well bargeinion ar-lein

Os ewch ati i chwilio ar-lein cyn i chi gyrraedd yr archfarchnad, gallwch ddod o hyd i gynigion gwych gan gadwyni siopau bwyd, yn enwedig os ydych chi'n siopa ar-lein am y tro cyntaf. Mae gan Student Money Saver ganllaw gwych ar gyfer casglu cwponau, os ydych chi'n chwilio am fwy o ffyrdd i wneud arbedion ychwanegol ar y pris prynu terfynol. Manteisiwch ar y cwponau a’r cynigion sydd ar gael gan eich hoff gadwyn siopau bwyd.

 

Byddwch yn ffyddlon

Gall cardiau ffyddlondeb ychwanegu at eich pŵer prynu gyda rhai o’r eitemau unigol a brynwch. Ond byddwch yn ddoeth – weithiau, gall siopau sydd mewn cystadleuaeth â’i gilydd gynnig prisiau is sydd â gwerth mwy i chi na manteision y pwyntiau ffyddlondeb. Does waeth ichi heb â chasglu pwyntiau yn ddiwyro! Cadwch lygad ar brisiau gwahanol siopau i wneud y defnydd gorau o’r cynigion pwyntiau sy’n codi o dro i dro.

Gydag ambell strategaeth syml, gallwch chithau arbed arian heb fod â gormodedd o fwyd ychwanegol yn eich cwpwrdd. Byddwch yn amheus o fargeinion swmp, gan y byddai gwastraffu’r bwyd yn canslo unrhyw arbedion posibl. Byddwch yn siopwr doeth a gallwch chithau hefyd arbed ar eich trip nesaf i’r archfarchnad!

Facebook: /studentmoneysaver Twitter: @studentmoneysvr

Cymraeg