Brwydro yn erbyn tlodi bwyd trwy frwydro yn erbyn gwastraff bwyd

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Cymdeithas Tai Glasgow (NG Homes) yw’r gymdeithas tai yn y gymuned fwyaf yn Glasgow.

 

Mae’n rheoli ac yn cynnal oddeutu 7,000 eiddo yn Springburn, Possilpark, Parkhouse a Balornock. Mae ganddi enw da am gynnwys pobl leol yn ei phrosiectau. Sefydlwyd prosiect yn ddiweddar, ‘Food For Thought’, i roi cyfle i bobl rannu eu gwybodaeth a’u sgiliau coginio, gyda’r nod o frwydro yn erbyn tlodi bwyd.

Cawsom ein gwahodd i gynnal gweithdy i gynorthwyo’r gwaith hwn - wedi’r cyfan, mae bwyd yn y bin yn arian yn y bin. Aethom yno gyda syniadau syml ac effeithiol i helpu’r grŵp arbed arian yn ddyddiol, wrth baratoi prydau iach ar gyllideb.

Cynhaliwyd y gweithdy cyntaf yn swyddfeydd NG Home, a gwahoddwyd staff a grwpiau cymunedol i’w fynychu. Cynhaliwyd yr ail yn y ‘Big Breakfast’, cynulliad cymunedol sy’n cynnwys brecwast iach rhad ac am ddim. Mae’n rhoi cyfle i bobl leol gyfarfod a chynnig cymorth i’r bobl hynny sy’n dioddef caledi, trwy eu rhoi mewn cysylltiad â gwasanaethau eraill yn yr ardal.

Gofynnwyd i bawb lenwi dyddiadur gwastraff bwyd cyn y digwyddiadau, ac roedd hyn yn llwyddiant enfawr. Fe wnaeth y dyddiaduron bwyd helpu i greu ymwybyddiaeth ynghylch gwastraff bwyd a dywedodd nifer o bobl eu bod nhw’n taflu llawer o fwyd yn sgil meintiau dognau anghywir. Roedd cael dealltwriaeth well o labeli bwyd hefyd yn helpu pobl i ddeall diogelwch bwyd ac osgoi taflu bwyd bwytadwy i ffwrdd.

Ar ddiwedd y gweithdai, roedd yn amlwg bod pobl yn dechrau meddwl am beth yr oedden nhw’n ei daflu i’r bin a pham.

Bydd y cyngor o’r gweithdai’n cael ei gynnwys mewn cynlluniau gwersi ar gyfer dosbarthiadau ‘Cook n’ Go’ y gymuned, gan sicrhau y bydd sgwrs Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff yn parhau, ac y gellir rhannu mwy o awgrymiadau. O nawr ymlaen, mae’n ymwneud â chynnal momentwm er mwyn mynd i’r afael â gwastraff bwyd.

Cymraeg