CADW (‘yr Hysbyseb’)

Article Type
Love Food
Article Subcategory
h4>Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff: cystadleuaeth tocyn Crwydro i’r teulu gan CADW (‘yr Hysbyseb’):
 1. Hyrwyddwr yr Hysbyseb yw Rhaglen Gweithredu Cynllun Gwastraff ac Adnoddau ‘WRAP’ (Elusen gofrestredig yn y DU, rhif1159512). Cyfeiriad ei swyddfa yw: Second Floor, Blenheim Court, 19 George Street, Banbury, Oxon, OX16 5BH.
 2. Mae’r gystadleuaeth rad ac am ddim hon yn agored i drigolion y DU dros 18 oed. Nid oes hawl gan staff WRAP nac aelodau o’u teulu, nac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth neu sy’n helpu i sefydlu’r gystadleuaeth roi cynnig ar y gystadleuaeth.
 3. Mae gwneud cynnig yn y gystadleuaeth yn golygu derbyn y telerau ac amodau hyn, felly dylid eu darllen yn ofalus cyn gwneud cynnig yn y gystadleuaeth.
 4. Ni chaiff y gystadleuaeth hon ei noddi, ei hyrwyddo, ei gweinyddu gan, nac yn gysylltiedig â Facebook, na Sioe Frenhinol Cymru. Rydych yn darparu eich gwybodaeth i’r Hyrwyddwr yn unig.
 5. Mae’r gystadleuaeth yn dechrau am 08:00 (GMT) ddydd Llun 24 Gorffennaf 2017 ac yn dod i ben am 23:59 (GMT) ddydd Sul 30 Gorffennaf, 2017 (cyfnod derbyn cynigion). Ni fydd cynigion a dderbynnir ar ôl yr amser hwn yn ddilys.
 6. Gall ymgeiswyr bostio cynigion lluosog, ar Faes Sioe Frenhinol Cymru (24–27 Gorffennaf) ac ar dudalen Facebook Cymuned Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff @LoveFoodHateWasteCommunity (24–30 Gorffennaf) a bydd pob ymgais ddilys yn cyfrif.
 7. I ymgeisio, rhaid i chi:
  a. Ateb y cwestiwn; “Beth wnewch chi y tro nesaf y bydd gennych datw dros ben?”
  b. Gallwch gyflwyno’ch ateb:
  i. Yn bersonol: Cwblhau’r daflen a ddosberthir ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, ynghyd â’ch enw, ebost a chod post. Rhaid cyflwyno ceisiadau drwy gyfrwng masgot ‘Mr Tatws’ ar Faes Sioe Frenhinol Cymru
  ii. Facebook: Fel sylwad ar y post cystadleuaeth bwrpasol wedi'i hoelio ar dudalen Cymuned Facebook Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff @LoveFoodHateWasteCommunity.
 8. Bydd cynigion sy’n cynnwys deunydd sarhaus neu ymfflamychol, yn torri rheolau hawlfraint, neu’n torri canllawiau cynnwys Facebook, yn cael eu cyfrif yn annilys ac mae’n bosibl y byddwn yn hysbysu gwefan y cyfrwng cymdeithasol am unigolion.
 9. Peidiwch â rhoi gwybodaeth bersonol yn eich cynnig ar Facebook, fel cyfeiriadau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost neu fanylion cyswllt ar-lein eraill, a all fod yn berthnasol i chi neu unigolion eraill.
 10. Trwy gyflwyno cynnig i’r gystadleuaeth, rydych yn rhoi caniatâd i WRAP ddefnyddio eich enw a’ch sylw mewn cyfathrebiadau am yr Hysbyseb Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff ac ar wefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff.
 11. Dewisir un enillydd ar hap o bob cynnig dilys a gyflwynir yn ystod y Cyfnod Ymgeisio gan drydydd parti annibynnol, ddydd Llun 31 Gorffennaf, 2017. Y wobr fydd Tocyn Crwydro saith diwrnod i’r teulu gan CADW. Gellir ei ddefnyddio ar unrhyw saith diwrnod mewn cyfnod o bedwar diwrnod ar ddeg. Gweler y telerau a’r amodau’n llawn ar http://cadw.gov.wales/Traveltrade/Crwydropass/?lang=cy
 12. Byddwn yn cysylltu â’r enillydd trwy’r cyfryngau cymdeithasol (ar gyfer ceisiadau ar Facebook) neu drwy ebost (ar gyfer ceisiadau personol), ddydd Mawrth, 1 Awst, 2017.
 13. Rhaid i’r enillydd gyflwyno tystiolaeth o hunaniaeth a thystiolaeth o’u cyfeiriad cartref i’r Hyrwyddwr er mwyn cadarnhau a yw’n gymwys cyn cael ei gadarnhau fel yr enillydd terfynol, a chyn trefnu anfon y wobr ato/ati.
 14. Os nad yw’r Hyrwyddwr yn derbyn ymateb gan yr enillydd ymhen 72 awr o’i ymdrech gyntaf i gysylltu, neu os yw’r enillydd yn gwrthod ei (g)wobr, neu os yw’r cynnig a ddewisir yn cael ei ddarganfod i fod yn annilys neu’n torri’r telerau ac amodau hyn, bydd yn colli’r wobr, ac mae gan yr Hyrwyddwr hawl i ddewis enillydd arall.
 15. Bydd y wobr yn cael ei hanfon at yr enillydd yn ei gyfeiriad o fewn tir mawr y DU. Bydd anfon at gyfeiriad o fewn y DU ond y tu allan i dir mawr y DU yn golygu codi costau ychwanegol.
 16. Nid yw’r Hyrwyddwr yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â’r wobr nad ydynt wedi cael eu cynnwys yn y wobr yn benodol.
 17. Mae gan yr Hyrwyddwr hawl i roi gwobr o’r un gwerth neu werth uwch yn lle’r wobr a nodir, os nad yw’r wobr ar gael dan amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth resymol. Nid oes modd cyfnewid y wobr hon, na’i throsglwyddo, ac nid oes modd ei newid am arian parod neu wobrau eraill.
 18. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl ar unrhyw adeg, ac o bryd i’w gilydd, i addasu neu derfynu’r gystadleuaeth hon, dros dro neu’n barhaol, gyda rhybudd neu heb rybudd, o ganlyniad i resymau y tu hwnt i’w reolaeth.
 19. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn atebol am fethu â derbyn cynigion ac nid yw’n cymryd cyfrifoldeb am gynigion colledig, hwyr, annarllenadwy, llwgr, wedi’u difrodi, anghyflawn neu annilys mewn rhyw ffordd arall.
 20. Nid yw’r Hyrwyddwr yn derbyn cyfrifoldeb am ddifrod, colled, atebolrwydd, anaf na siom a achoswyd neu eu dioddef o ganlyniad i wneud cynnig yn y gystadleuaeth neu dderbyn y wobr. Ni fydd unrhyw beth yn gwahardd atebolrwydd yr Hyrwyddwr am farwolaeth neu anaf o ganlyniad i’w esgeulustod.
 21. Os oes unrhyw ddarpariaeth o’r telerau ac amodau hyn yn annilys yn ôl unrhyw gyfraith, rheol, gorchymyn neu reol gan unrhyw lywodraeth, neu gan benderfyniad terfynol unrhyw lys o awdurdodaeth cymwys, ni fydd annilysrwydd o’r fath yn effeithio ar orfodi darpariaeth arall.
 22. Mae penderfyniad yr Hyrwyddwr yn derfynol a ni fydd gohebu pellach.
Cymraeg