Cyflwyno eiconau’r Oergell Fach Las a’r Bluen Eira ar fwyd

Bydd labeli dyddiad a chanllawiau storio newydd ar gyfer busnesau bwyd yn helpu pawb i daflu llai o fwyd i’r bin.
Article Type
It All Adds Up
What To Do
Article Subcategory

Mae’r ffordd y caiff ein bwyd ei labelu ar fin newid, i roi cyngor mwy syml, mwy cyson i bawb ar storio a labeli dyddiadau bwyd. Nod y newid hwn yw helpu i fynd i’r afael â’r 2 filiwn tunnell o fwyd a wastreffir bob blwyddyn yn ein cartrefi yn y DU, dim ond achos na chafodd ei ddefnyddio mewn pryd. Sbardunir traean o’r gwastraff bwyd hwn o ganlyniad i’r ffordd rydyn ni’r siopwyr yn dehongli a deall labeli dyddiad.

Mae canllawiau newydd a gyhoeddwyd ar 29 Tachwedd 2017 gan yr arbenigwyr cynaliadwyedd WRAP, a’u cynhyrchu mewn partneriaeth â’r Asiantaeth Safonau Bwyd (FSA) a Defra, yn cyflwyno arfer gorau ar gyfer gwneuthurwyr, manwerthwyr a brandiau ar roi labeli dyddiad a chyngor storio ar fwyd. Dyma fydd safon y diwydiant ac mae’n tynnu argymhellion ynghyd sy’n sicrhau bod bwyd yn ddiogel i’w fwyta ac yn cadw at ofynion cyfreithiol, gyda gwybodaeth arfer gorau i sicrhau y caiff ei storio a’i ddefnyddio mewn pryd.

Un o’r newidiadau rydych yn debygol o ddechrau sylwi arnynt yw logos newydd defnyddiol ar becynnau bwyd. Mae’r rhain yn cynnwys y logo Pluen Eira ar gyfer rhewi, sydd yn cael ei ailgyflwyno lle nad yw’n cael ei ddefnyddio bellach, a chyflwyniad eicon Oergell Fach Las newydd ar gyfer bwyd y dylid ei gadw yn yr oergell, neu a fyddai’n elwa o gael ei gadw yno.


Bydd y canllawiau hyn yn gwneud pecynnau yn llawer mwy eglur i ni oll, gan arbed arian i ni a lleihau’r hyn sy’n mynd i’r bin.

Mae WRAP yn gweithio gyda chwmnïau a gwneuthurwyr bwyd mwyaf y DU i’w helpu i weithredu newidiadau ar eu brandiau eu hunain a nwyddau brand. Gan fod manwerthwyr cyffredin yn stocio rhwng 20,000 a 30,000 o wahanol gynhyrchion, bydd yn cymryd amser i newidiadau ymddangos ar silffoedd, ond mae arwyddion y bydd rhagor o newidiadau yn dechrau ymddangos yn fuan.

Mae newidiadau eraill y gallech sylwi arnynt ar becynnau bwyd yn cynnwys:
  • Mwy o sudd ffrwythau pasturedig a chawsiau caled yn symud o ddyddiad ‘Defnyddio Erbyn’ i ddyddiad ‘Gorau Cyn’, sy’n golygu bod y bwydydd hyn yn parhau i fod yn ddiogel i’w bwyta ar ôl y dyddiad a nodir. (Cliciwch yma i ddysgu mwy am ‘Labeli Dyddiad’.)
  • Mwy o gynnyrch ffres gyda chyngor i’w storio yn yr oergell, i’w gadw’n ffres yn hirach.
  • Cyngor y dylid ‘rhewi ar ddyddiad y pryniant’ yn cael ei ddisodli gan gyngor arfer gorau, sef y dylid ‘rhewi cyn y dyddiad a ddangosir’, yn enwedig ar gig ffres.

Cadwch lygad am y symbolau hawdd i’w deall hyn ynghyd â’r canllawiau syml, a gwnewch y gorau o’r bwyd rydych chi’n ei brynu.

Cefndir (rhag ofn bod gennych ddiddordeb...)

Datblygwyd y canllaw yn dilyn Arolwg Manwerthwyr 2015 WRAP. Canfu’r arolwg bod cymysgedd o labelu bwydydd a chyngor storio yn bodoli yn y maes. Adroddodd WRAP bod newidiadau i gynhyrchion, pecynnau a labelu a wnaed yn dilyn argymhellion cynharach wedi arwain at osgoi gwastraffu bron i 150,000 tunnell o fwyd yn 2015, gan arbed oddeutu £400 miliwn i deuluoedd. Mae’r cyhoeddiad heddiw yn parhau’r gwaith hwn o safoni canllawiau’r diwydiant.

Eglurodd Marcus Gover, Prif Weithredwr WRAP, “Mae rhoi cyn hired â phosibl i bobl ddefnyddio’r bwyd y maen nhw’n ei brynu yn fodd allweddol o leihau gwastraff bwyd o’r cartref. Gall gwybodaeth labelu helpu gyda sawl agwedd ar hyn. Mae dweud yn glir wrth bobl pa mor hir y gellir bwyta cynnyrch ar ôl ei agor, a rhoi gwybodaeth gyson a syml ynghylch storio a rhewi, yn mynd i helpu pobl gadw eu bwyd yn ffres yn hirach, a rhoi mwy o opsiynau iddyn nhw rewi’r bwyd a’i ddefnyddio yn hwyrach, yn hytrach na thaflu bwyd da i’r bin. Dyna’r pam rydw i’n falch bod y diwydiant wedi cymryd gymaint o ran yn natblygiad y canllaw hwn, ac am gefnogaeth FSA a Defra. Mae’n amser nawr i weithredu’r strategaethau hyn a bydd WRAP yn parhau i fonitro perfformiad y diwydiant.”

Meddai Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd: “Rwy’n croesawu’r canllaw clir hwn sydd am helpu i fynd i’r afael â gwastraff bwyd, heb gyfaddawdu ar ddiogelwch bwyd. Bydd yn helpu busnesau i gyflenwi bwyd a gaiff ei ddisgrifio a’i storio’n gywir, a’i ddarparu i ddefnyddwyr yn ddiogel. Mae lleihau gwastraff bwyd yn hynod o bwysig i ddefnyddwyr. Rydyn ni yn yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn rhannu’r ymrwymiad hwn gyda WRAP a Defra, yn ogystal â mwyafrif cynyddol o fusnesau bwyd ledled y wlad.”

Cymraeg