Cystadleuaeth Santes Dwynwen :Telerau ac Amodau

Article Type
Love Food
Article Subcategory

Cystadleuath Santes Dwynwen Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff: yn rhad ac am ddim i gystadlu (‘yr hysbyseb’):

 1. Hyrwyddwr yr hysbyseb yw ( Waste and Resource Action ProgrammeWRAP), rhif elusen gofrestredig 1159512, a chofrestrwyd fel cwmni cyfyngedig trwy warant yn Lloegr a Chymru rhif 4125764. Cyfeiriad ei swyddfa gofrestredig yw: Second Floor, Blenheim Court, 19 George Street, Banbury, Oxon, OX16 5BH.
 2. Mae’r gystadleuaeth rad ac am ddim hon yn agored i drigolion y DU dros 18 oed. Nid oes hawl gan staff WRAP nac aelodau o’u teulu, nac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth neu sy’n helpu i sefydlu’r gystadleuaeth i roi cynnig ar y gystadleuaeth.
 3. Mae gwneud cynnig yn y gystadleuaeth yn golygu derbyn y telerau ac amodau hyn, felly dylid eu darllen yn ofalus cyn gwneud cynnig yn y gystadleuaeth.
 4. Nid yw’r gystadleuaeth hon yn cael ei noddi, ei hyrwyddo, ei gweinyddu gan, nac yn gysylltiedig â Facebook a Love2Shop. Rydych yn darparu eich gwybodaeth i’r Hyrwyddwr yn unig.
 5. Mae’r gystadleuaeth hon yn dechrau ar ddydd Iau, 25 Ionawr 2018 am 09:45 (BST) ac yn dod i ben am 23:59 (BST) ar ddydd Iau, 25 Ionawr 2018.
 6. Rhaid cyflwyno cynigion yn ystod y cyfnod yma. Ni fydd cynigion a dderbynnir ar ôl 23:59 (BST) ar ddydd Iau 25 Ionawr yn ddilys.
 7. Mae cynigion yn cael eu cyfyngu i un cais y person. Os yw mwy nag un cynnig yn cael eu wneud gan un person, dim on y cais cyntaf bydd yn cyfrif.
 8. Bydd dau enillydd unigol a fydd yn cael eu dewis ar hap ar ddydd Gwener 26 Ionawr 2018 gan aelod o staff yn WRAP, dewisir o'r holl gofnodion cywir a dderbyniwyd fel sylwadau ar dudalen Facebook @LoveFoodHateWasteCommunity, yn ystod y Cyfnod Mynediad.
 9. Gallwch chi ond cyflwyno cais ar y dudalen https://www.facebook.com/LoveFoodHateWasteCommunity/
 10. I gyflwyno cais mi fydd angen cyfrif Facebook (www.Facebook.com), ac i rhoi sylw islaw y post cystadleaeth ar ein tudalen Facebook (@LoveFoodHateWasteCommunity) yn dweud wrthym eich hoff bryd, a phwy fyddech chi'n ei rhannu gyda.
 11. Mae yna dau gwobr i’w tynnu, ac o werth cyfartal. Mae pob gwobr yn taleb Love2Shop (gwerth £ 80.00), yn amodol ar argaeledd. Gellir ddefnyddio yn amrediad o fwytau. Gweler https://www.highstreetvouchers.com/gifts/love2shop-gift-vouchers am mwy o wybodaeth am lle gellir gwario’r taleb.
 12. Cysylltir â phob enillydd trwy neges bersonol ar Facebook erbyn canol dydd ddydd Gwener 26 Ionawr, 2018 a bydd cyfarwyddiadau ar sut i hawlio eu gwobr.
 13. Os nad yw’r Hyrwyddwr yn derbyn ymateb gan yr enillwyr o fewn 72 awr o’i ymdrech gyntaf i gysylltu, neu os yw’r enillydd yn gwrthod y wobr, neu os yw’r cynnig a ddewisir yn cael ei ddarganfod i fod yn annilys neu’n torri’r telerau ac amodau hyn, bydd yn colli’r wobr, ac mae gan yr Hyrwyddwr hawl i ddewis enillydd arall.
 14. Bydd y wobr yn cael ei hanfon at yr enillwyr yn eu cyfeiriad o fewn tir mawr y DU. Bydd anfon at gyfeiriad o fewn y DU ond y tu allan i dir mawr y DU yn codi costau ychwanegol.
 15. Nid yw’r Hyrwyddwr yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â’r wobr nad ydynt yn cael eu cynnwys yn benodol yn y wobr.
 16. Mae gan yr Hyrwyddwr hawl i roi gwobr o’r un gwerth neu werth uwch yn lle’r wobr a nodir, os nad yw’r wobr ar gael dan amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth resymol. Nid oes modd cyfnewid y wobr hon, na’i throsglwyddo, ac nid oes modd i chi ei newid am arian parod neu wobr arall.
 17. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl ar unrhyw adeg, ac o bryd i’w gilydd, i addasu neu derfynu’r gystadleuaeth hon, dros dro neu yn barhaol, gyda rhybudd neu heb rybudd, o ganlyniad i resymau y tu hwnt i’w reolaeth
 18. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn atebol am fethu â derbyn cynigion ac nid yw’n cymryd cyfrifoldeb am gynigion colledig, hwyr, annarllenadwy, llwgr, wedi’u difrodi, anghyflawn neu annilys mewn rhyw ffordd arall.
 19. Nid yw’r Hyrwyddwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddifrod, colled, atebolrwydd, anaf na siom a achoswyd o ganlyniad i wneud cynnig yn y gystadleuaeth neu dderbyn y wobr. Ni fydd unrhyw beth yn gwahardd atebolrwydd yr Hyrwyddwr am farwolaeth neu anaf o ganlyniad i’w esgeulustod.
 20. Os oes unrhyw un o ddarpariaethau’r telerau ac amodau hyn yn annilys yn ôl unrhyw gyfraith, rheol, gorchymyn neu reol gan unrhyw lywodraeth, neu gan benderfyniad terfynol unrhyw lys o awdurdod cymwys, ni fydd annilysrwydd o’r fath yn effeithio ar orfodi unrhyw ddarpariaethau eraill.
 21. Mae penderfyniad yr Hyrwyddwr yn derfynol a ni fydd gohebu pellach.
Cymraeg