Cystadleuaeth #TrysoriTatws :Telerau ac Amodau

Article Type
Love Food
Article Subcategory

Cystadleuaeth #TrysoriTatws :Telerau ac Amodau

Cystadleuath Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff: yn rhad ac am ddim i gystadlu (‘yr hysbyseb’):

 1. Hyrwyddwr yr hysbyseb yw WRAP, rhif elusen gofrestredig 1159512, a chofrestrwyd fel cwmni cyfyngedig trwy warant yn Lloegr a Chymru rhif 4125764. Cyfeiriad ei swyddfa gofrestredig yw: Second Floor, Blenheim Court, 19 George Street, Banbury, Oxon, OX16 5BH.
 2. Mae’r gystadleuaeth rad ac am ddim hon yn agored i drigolion y DU dros 18 oed. Nid oes hawl gan staff WRAP nac aelodau o’u teulu, nac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth neu sy’n helpu i sefydlu’r gystadleuaeth i roi cynnig ar y gystadleuaeth.
 3. Mae gwneud cynnig yn y gystadleuaeth yn golygu derbyn y telerau ac amodau hyn, felly dylid eu darllen yn ofalus cyn gwneud cynnig yn y gystadleuaeth.
 4. Nid yw’r gystadleuaeth hon yn cael ei noddi, ei hyrwyddo, ei gweinyddu gan, nac yn gysylltiedig â Facebook a Gousto. Rydych yn darparu eich gwybodaeth i’r Hyrwyddwr yn unig.
 5. Mae’r gystadleuaeth hon yn dechrau ar ddydd Iau, 9fed o Dachwedd 2017 am 12:00 (BST) ac yn dod i ben am 23:59 (BST) ar ddydd Sul 19fed o Dachwedd 2017. Rhaid cyflwyno cynigion yn ystod y cyfnod yma. Ni fydd cynigion a dderbynnir ar ôl yr amser hwn yn ddilys.
 6. Mae cynigion yn cael eu cyfyngu i un cais y person. Os yw mwy nag un cynnig yn cael eu wneud gan un person, dim on y cais cyntaf bydd yn cyfrif.
 7. Ni fydd unrhyw ymgeiswyr sy'n defnyddio mwy nag un cyfrif i geisio yn cyfri
 8. Bydd tri enillydd unigol a fydd yn cael eu dewis ar hap ar ddydd Llun 20 Tachwedd 2017 gan aelod o staff yn WRAP, dewisir o'r holl gofnodion cywir a dderbyniwyd fel sylwadau ar dudalen Facebook Love Waste Hate Waste yn ystod y Cyfnod Mynediad.
 9. Gallwch chi ond cyflwyno cais ar y dudalen Facebook Hoffi Bwyd Casau Gwastraff yma: https://www.facebook.com/LoveFoodHateWasteCommunity .
 10. I gyflwyno cais mi fydd angen cyfrif Facebook (www.facebook.com). Ewch i dudalen Facebook ‘Love Waste Hate Waste- Community’ a phostiwch eich ateb i'r cwestiwn amlddewis, sydd wedi postio ar dudalen ‘Love Food Hate Waste’, fel sylwad/ ‘comment’
 11. Mae tair gwobr i’w tynnu, ac o werth cyfartal. Mae pob gwobr yn Flwch Rysáit Teuluol Gousto (gwerth £ 47.75), yn amodol ar argaeledd.
 12. Cysylltir â phob enillydd trwy neges bersonol ar Facebook erbyn canol dydd ddydd Mawrth 21 Tachwedd 2017 a bydd cyfarwyddiadau ar sut i hawlio eu gwobr.
 13. Os nad yw’r Hyrwyddwr yn derbyn ymateb gan yr enillwyr o fewn 72 awr o’i ymdrech gyntaf i gysylltu, neu os yw’r enillydd yn gwrthod y wobr, neu os yw’r cynnig a ddewisir yn cael ei ddarganfod i fod yn annilys neu’n torri’r telerau ac amodau hyn, bydd yn colli’r wobr, ac mae gan yr Hyrwyddwr hawl i ddewis enillydd arall.
 14. Bydd y wobr yn cael ei hanfon at yr enillwyr yn eu cyfeiriad o fewn tir mawr y DU. Bydd anfon at gyfeiriad o fewn y DU ond y tu allan i dir mawr y DU yn codi costau ychwanegol.
 15. Nid yw’r Hyrwyddwr yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â’r wobr nad ydynt yn cael eu cynnwys yn benodol yn y wobr.
 16. Mae gan yr Hyrwyddwr hawl i roi gwobr o’r un gwerth neu werth uwch yn lle’r wobr a nodir, os nad yw’r wobr ar gael dan amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth resymol. Nid oes modd cyfnewid y wobr hon, na’i throsglwyddo, ac nid oes modd i chi ei newid am arian parod neu wobr arall.
 17. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl ar unrhyw adeg, ac o bryd i’w gilydd, i addasu neu derfynu’r gystadleuaeth hon, dros dro neu yn barhaol, gyda rhybudd neu heb rybudd, o ganlyniad i resymau y tu hwnt i’w reolaeth
 18. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn atebol am fethu â derbyn cynigion ac nid yw’n cymryd cyfrifoldeb am gynigion colledig, hwyr, annarllenadwy, llwgr, wedi’u difrodi, anghyflawn neu annilys mewn rhyw ffordd arall.
 19. Nid yw’r Hyrwyddwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddifrod, colled, atebolrwydd, anaf na siom a achoswyd o ganlyniad i wneud cynnig yn y gystadleuaeth neu dderbyn y wobr. Ni fydd unrhyw beth yn gwahardd atebolrwydd yr Hyrwyddwr am farwolaeth neu anaf o ganlyniad i’w esgeulustod.
 20. Os oes unrhyw un o ddarpariaethau’r telerau ac amodau hyn yn annilys yn ôl unrhyw gyfraith, rheol, gorchymyn neu reol gan unrhyw lywodraeth, neu gan benderfyniad terfynol unrhyw lys o awdurdod cymwys, ni fydd annilysrwydd o’r fath yn effeithio ar orfodi unrhyw ddarpariaethau eraill.
 21. Mae penderfyniad yr Hyrwyddwr yn derfynol a ni fydd gohebu pellach.
Cymraeg