DOD O HYD I BARTNER PERFFAITH I’CH BWYD - TERMAU AC AMODAU

Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff: Cystadleuaeth Taleb Bwyty ‘Bwyd Unig’ (‘yr hysbyseb’):
Article Type
Love Food
Article Subcategory

Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff: Cystadleuaeth Taleb Bwyty ‘Bwyd Unig’ (‘yr hysbyseb’):

 1. Hyrwyddwr yr hysbyseb yw WRAP, rhif elusen gofrestredig 1159512, a chofrestrwyd fel cwmni cyfyngedig trwy warant yn Lloegr a Chymru rhif 4125764. Cyfeiriad ei swyddfa gofrestredig yw: Second Floor, Blenheim Court, 19 George Street, Banbury, Oxon, OX16 5BH.
 2. Mae’r gystadleuaeth rad ac am ddim hon yn agored i drigolion y DU dros 18 oed. Nid oes hawl gan staff WRAP nac aelodau o’u teulu, nac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth neu sy’n helpu i sefydlu’r gystadleuaeth i roi cynnig ar y gystadleuaeth.
 3. Mae gwneud cynnig yn y gystadleuaeth yn golygu derbyn y telerau ac amodau hyn, felly dylid eu darllen yn ofalus cyn gwneud cynnig yn y gystadleuaeth.
 4. Nid yw’r gystadleuaeth hon yn cael ei noddi, ei hyrwyddo, ei gweinyddu gan, nac yn gysylltiedig â Facebook, Instagram a Twitter. Rydych yn darparu eich gwybodaeth i’r Hyrwyddwr yn unig.
 5. Mae’r gystadleuaeth hon yn dechrau ar ddydd Gwener 23 Mehefin 2017 am 00:01 (BST) ac yn dod i ben am 23:59 (BST) ar ddydd Sadwrn 22 Gorffenaf 2017.
 6. Rhaid cyflwyno cynigion cyn 23:59 (BST) ar ddydd Sadwrn 22 Gorffenaf 2017. Ni fydd cynigion a dderbynnir ar ôl yr amser hwn yn ddilys.
 7. Nid yw cynigion yn cael eu cyfyngu i un cais y person. Gall ymgeiswyr bostio cynigion lluosog, ar draws un neu fwy o'r tair sianel cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Instagram a Twitter), a bydd pob un yn cyfrif.
 8. Bydd tri enillydd, un o bob sianel cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Instragram a Twitter) a bydd pob un yn cael eu dewis ar hap ar ddydd Llun 24 Gorffenaf 2017 gan dîm ymgyrch Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff o’r holl gynigion a gyflwynwyd.
 9. Gallwch wneud cynnig ar gyfer y gystadleuaeth hon ar Facebook, Instagram a Twitter yn unig.
 10. I wneud cynnig rhaid i chi:
  • Cymerwch lun cyn ac ar ôl o’r bryd o fwyd blasus eich bod wedi gwneud gan ddefnyddio eich eitem bwyd dros ben a all ei wastraffu fel arall, gan ddefnyddio cymaint neu gyn lleied o gynhwysion ychwanegol fel yr hoffech.
  • Rhannwch eich llun drwy un neu fwy o'r ffyrdd canlynol gan ddefnyddio'r hashtag #PârPrydPerffaith:
  • Facebook – fel sylwad ar ein post cystadleuaeth
  • Twitter – fel Tweet o'ch cyfrif, gan dagio @LFHW_UK
  • Instagram – fel sylwad o’ch cyfrif os yw eich cyfrif yn gyhoeddus, gan dagio @LFHW_UK. Os yw eich cyfrif yn breifat, ni fyddwn yn gallu gweld eich post a fydd eich cynnig ddim yn cyfri. Os yw hyn yn wir i chi, cyflwynwch eich cais trwy Facebook a / neu Twitter yn lle
 11. Bydd cynigion sy’n cynnwys deunydd sarhaus neu ymfflamychol, yn torri rheolau hawlfraint, neu’n torri canllawiau cynnwys Facebook, Instagram, Twitter neu God CAP, yn cael eu cyfrif yn annilys, ac mae’n bosibl y byddwn yn hysbysu’r wefan gymdeithasol o’r unigolyn.
 12. Peidiwch â rhoi gwybodaeth bersonol yn eich cynnig, fel cyfeiriadau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost neu fanylion cyswllt ar-lein eraill, a all fod yn berthnasol i chi neu unigolion eraill.
 13. Mae un raffl ar gyfer pob sianel cyfrwng cymdeithasol, gyda gwobr o daleb ‘Restaurant Choice’ gwerth £100 yr un.
 14. Trwy gyflwyno cynnig i’r gystadleuaeth, rydych yn rhoi caniatâd i WRAP ddefnyddio eich enw a’ch sylw mewn cyfathrebiadau am hysbyseb Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff ac ar wefan a thudalennau cyfryngau cymdeithasol Hoffi Bwys Casáu Gwastraff.
 15. Byddwn yn cysylltu â’r enillwyr trwy’r cyfryngau cymdeithasol erbyn 10:00 (BST) ar ddydd Mawrth 25 Gorffenaf 2017.
 16. Rhaid i’r enillwyr ddarparu’r Hyrwyddwr â thystiolaeth o hunaniaeth a thystiolaeth o’u cyfeiriad cartref er mwyn cadarnhau a yw’n gymwys cyn cael ei gadarnhau fel yr enillydd terfynol, a chyn trefnu anfon y wobr ato/ati.
 17. Os nad yw’r Hyrwyddwr yn derbyn ymateb gan yr enillwyr o fewn 72 awr o’i ymdrech gyntaf i gysylltu, neu os yw’r enillydd yn gwrthod y wobr, neu os yw’r cynnig a ddewisir yn cael ei ddarganfod i fod yn annilys neu’n torri’r telerau ac amodau hyn, bydd yn colli’r wobr, ac mae gan yr Hyrwyddwr hawl i ddewis enillydd arall.
 18. Bydd y wobr yn cael ei hanfon at yr enillwyr yn eu cyfeiriad o fewn tir mawr y DU. Bydd anfon at gyfeiriad o fewn y DU ond y tu allan i dir mawr y DU yn codi costau ychwanegol.
 19. Nid yw’r Hyrwyddwr yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â’r wobr nad ydynt yn cael eu cynnwys yn benodol yn y wobr.
 20. Mae gan yr Hyrwyddwr hawl i roi gwobr o’r un gwerth neu werth uwch yn lle’r wobr a nodir, os nad yw’r wobr ar gael dan amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth resymol. Nid oes modd cyfnewid y wobr hon, na’i throsglwyddo, ac nid oes modd i chi ei newid am arian parod neu wobr arall.
 21. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl ar unrhyw adeg, ac o bryd i’w gilydd, i addasu neu derfynu’r gystadleuaeth hon, dros dro neu yn barhaol, gyda rhybudd neu heb rybudd, o ganlyniad i resymau y tu hwnt i’w reolaeth.
 22. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn atebol am fethu â derbyn cynigion ac nid yw’n cymryd cyfrifoldeb am gynigion colledig, hwyr, annarllenadwy, llwgr, wedi’u difrodi, anghyflawn neu annilys mewn rhyw ffordd arall.
 23. Nid yw’r Hyrwyddwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddifrod, colled, atebolrwydd, anaf na siom a achoswyd o ganlyniad i wneud cynnig yn y gystadleuaeth neu dderbyn y wobr. Ni fydd unrhyw beth yn gwahardd atebolrwydd yr Hyrwyddwr am farwolaeth neu anaf o ganlyniad i’w esgeulustod.
 24. Os oes unrhyw un o ddarpariaethau’r telerau ac amodau hyn yn annilys yn ôl unrhyw gyfraith, rheol, gorchymyn neu reol gan unrhyw lywodraeth, neu gan benderfyniad terfynol unrhyw lys o awdurdod cymwys, ni fydd annilysrwydd o’r fath yn effeithio ar orfodi unrhyw ddarpariaethau eraill.
Cymraeg