I'w ddefnyddio erbyn, neu ar ei orau cyn? Deall labeli bwyd

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Os ydych chi’n gwylio The One Show, mae’n bosibl eich bod wedi gweld y cyflwynwyr, ynghyd â’r actor David Tennant, yn gadael i’w trwynau benderfynu a oeddent am yfed llaeth – neu beidio! Daeth y stori i sylw’r wasg a rhaglen boblogaidd y BBC yn dilyn y cyhoeddiad y gallai newidiadau i becynnau a labeli bwyd arbed £1 biliwn i gartrefi’r DU bob blwyddyn. Mae ymchwil gan WRAP, y mudiad sy’n gyfrifol am Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, yn awgrymu y gallai’r newidiadau ‘technegol’ hyn, sy’n ein helpu i brynu’r maint cywir a defnyddio’r hyn a brynwn, arbed oddeutu 350,000 o dunelli o fwyd sy’n dda i’w fwyta rhag mynd i’r bin.

Felly, sut mae newid label dyddiad yn helpu i leihau gwastraff bwyd?

Mae bron i hanner y 5.1 miliwn o dunelli o fwyd da a gaiff ei wastraffu o’n cartrefi bob blwyddyn yn mynd i’r bin am na chaiff ei ddefnyddio mewn pryd, a’r rheswm a roddir dros un traean o’r gwastraff hwnnw yw’r label dyddiad.

Mae newid o ddyddiad Defnyddio Erbyn i ddyddiad Gorau Cyn – lle mae hynny’n ddiogel – yn rhoi mwy o hyblygrwydd i ni fwyta bwyd ar ôl y dyddiad; ac mae eisoes ar waith ar rai cawsiau a sudd ffrwythau pasturedig.

Y gwir syml yw: rydym yn llai tebygol o wastraffu bwyd os mai dyddiad Gorau Cyn sydd arno, yn hytrach na dyddiad Defnyddio Erbyn.

Mae Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yn galw ar y diwydiant i adolygu: y dyddiad ar nwyddau ‘Defnyddio Erbyn’ a gaiff eu gwastraffu mewn symiau mawr, ac a allai arddel dyddiad Gorau Cyn yn hytrach; cyngor i ddefnyddwyr am fywyd silff nwyddau cyn ac ar ôl eu hagor; ac argaeledd a phrisio pecynnau llai/pecynnau wedi’u gwahanu ar gyfer bwydydd a gaiff eu gwastraffu mewn symiau mawr am na chânt eu defnyddio mewn pryd, fel bara.

Felly, beth yw’r cyngor?

Mae dyddiad Defnyddio Erbyn yno am resymau diogelwch bwyd. Gallwch ei fwyta hyd at y dyddiad Defnyddio Erbyn, ond nid ar ôl hynny – hyd yn oed os yw’n edrych ac yn arogli’n iawn.

Mae Gorau Cyn, ar y llaw arall, yn dynodi ansawdd, a dylai bwyd fod yn ddiogel i’w fwyta ar ôl y dyddiad, ond efallai na fydd ar ei orau erbyn hynny.

Os yw gwneud y gorau o’ch llaeth yn her, dyma bum cam i’ch helpu i lwyddo gyda llaeth:

  • Gwiriwch dymheredd eich oergell. Mae angen iddo fod yn is na 5 gradd C. Os nad oes thermomedr yn eich oergell, rhowch un ynddi i fesur y tymheredd.
  • Meddyliwch am faint o laeth rydych chi’n ei brynu. Rhowch gynnig ar brynu poteli llai. Os ydych chi’n poeni, prynwch ddwy botel lai a rhewch un i sicrhau bod gennych laeth ar gael.
  • Wyddoch chi? Gallwch rewi llaeth (cyn ei ddyddiad Defnyddio Erbyn).
  • Os ydych chi’n rhewi llawer o laeth, defnyddiwch ychydig o’r botel yn gyntaf (pwy sydd awydd disgled?) i ganiatáu lle iddo chwyddo.
  • Os mai dim ond ychydig sydd ar ôl gennych, beth am ei rewi mewn dysgl ciwbiau rhew – gallwch roi ciwb neu ddau yn syth yn eich te neu goffi!
Cymraeg