LABELI DYDDIADAU

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Ar ei orau cyn

Mae’r dyddiadau hyn yn cyfeirio at ansawdd yn hytrach na diogelwch bwyd. Dylai bwydydd â dyddiad 'ar ei orau cyn' fod yn ddiogel i’w bwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn', ond efallai na fyddant ar eu gorau mwyach.

Bread best before image

Defnyddio erbyn

Mae’r dyddiadau hyn yn cyfeirio at ddiogelwch. Gall y bwyd gael ei fwyta hyd at ddiwedd y dyddiad hwn, ond nid ar ôl hynny, hyd yn oed os yw’n edrych ac yn arogli’n iawn. Dilynwch y cyfarwyddiadau storio ar becynnau bob amser.

Chicken use by

Arddangos tan a gwerthu erbyn

Gallwch anwybyddu’r dyddiadau hyn oherwydd eu bod nhw ar gyfer staff y siop, nid y siopwyr.

milk used by

Oeddech chi’n gwybod?

  • I ymestyn oes bwyd y tu hwnt i’w ddyddiad, gallwch ei rewi cyn y dyddiad, a’i ddefnyddio o fewn 24 awr.
  • Os bydd wyau’n cael eu coginio’n drwyadl, gellir eu bwyta diwrnod neu ddau ar ôl y dyddiad 'ar ei orau cyn'.
  • Ar gyfer bwydydd â dyddiad ‘ar ei orau cyn’, mae’n iawn defnyddio eich synhwyrau i wirio a yw bwyd yn iawn i’w fwyta, ond ar gyfer y bwydydd hynny sydd â dyddiad ‘defnyddio erbyn’, cadw at y dyddiad hynny yw’r unig ddewis diogel – neu gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwnnw, wrth gwrs.
Rocket display until

Awgrymiadau da i gadw trefn ar eich dyddiadau

  • Rhowch drefn ar eich oergell. Ni fydd hyn yn cymryd llawer o amser a bydd yn arbed eich bwyd! Lapiwch unrhyw becynnau ar eu hanner, fel caws, tafellau cig neu selsig, i’w hatal rhag sychu. Rhowch y bwydydd hynaf yn y tu blaen, er mwyn sicrhau y cânt eu defnyddio gyntaf.
  • Mae gan y rhan fwyaf o becynnau gyfarwyddiadau arnynt a fydd yn dweud wrthych am ba hyd y bydd y bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl agor y pecyn. Os na fyddwch yn gallu bwyta’r bwyd o fewn y cyfnod hwnnw, dylech ei lapio, ei labelu a’i rewi ar gyfer rhywbryd arall.
  • Gwiriwch ddyddiadau ‘defnyddio erbyn’ eich bwydydd yn rheolaidd, a chynlluniwch pa bryd i’w coginio nhw. Os na fyddwch yn cael cyfle i’w bwyta nhw, dylech eu lapio’n dda, eu labelu a’u rhewi nhw
  • Mae gan lawer o fwydydd cwpwrdd, fel bisgedi, cnau, ffrwythau sych, craceri, creision a chacennau, ddyddiad ‘ar ei orau cyn’. Cofiwch fod y bwyd yn ddiogel i’w fwyta ar ôl y dyddiad hwnnw, a gallwch rewi llawer o’r bwydydd hyn i ymestyn eu hoes hyn yn oed ymhellach.
  • Achubwch fwyd! Gall rhai bwydydd sych, fel creision, cnau a chraceri fynd ychydig yn feddal os na chânt eu bwyta o fewn rhai diwrnodau ar ôl cael eu hagor – bydd eu rhoi nhw yn y popty am ychydig funudau yn eu helpu i fynd yn grisb eto wrth iddynt oeri.
Cymraeg