Mae coginio o'r newydd yn arbed arian i deuluoedd

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Fel rhan o’n taith i 10 dinas, daeth Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff i Glasgow a chynnal tri gweithdy yn yr ysgol goginio yng nghanol y ddinas. Roedd y sesiynau hyn wedi cael eu hanelu at deuluoedd o ardaloedd o Glasgow lle mae amddifadedd ar ei uchaf.

 

Gwahoddom Joan McDonald, Ymarferwr Gwella Iechyd o Ysbyty Brenhinol Gartnavel, er mwyn iddi allu rhoi ein hawgrymiadau i grwpiau eraill. Mae Joan wedi’i lleoli yn Nhîm Gwella Iechyd y Gogledd-orllewin (Tîm Plant) y GIG. Ei phrif bwnc yw iechyd geneuol, ond mae hefyd yn gweithio ym maes maeth, yn darparu gwybodaeth a sgiliau coginio i deuluoedd, meithrinfeydd a grwpiau cymunedol yng ngogledd-orllewin Glasgow.

Mae coginio yn sgil mor bwysig, ac roedd gan lawer o’r rhieni y gwnaethom eu cyfarfod ddiffyg hyder, neu roeddent o’r farn fod pwysau ariannol a diffyg gwybodaeth yn eu hatal nhw rhag bod yn greadigol yn y gegin.

Mae angen i ni arddangos bod coginio o’r newydd yn arbed arian, felly gwnaethon gyflwyno gwybodaeth faethol ac awgrymiadau coginio, gan ganolbwyntio ar wastraffu llai o fwyd.

Gofynnwyd i’r holl fynecheion lenwi dyddiadur gwastraff bwyd am 7 niwrnod cyn y gweithdy, a ddychwelwyd i’r hyfforddwr wythnos ynghynt. Fe wnaethom esbonio y byddai’r dyddiaduron yn cael eu defnyddio i amlygu beth yr oedden nhw’n ei wastraffu, er mwyn i ni allu ei gymharu ag ystadegau gwastraff bwyd yr Alban.

Rydym ni gyd yn euog o wastraffu bwyd ac nid oedd y grwpiau hyn yn wahanol! Roedden nhw’n gwastraffu symiau sylweddol o fara, cynhyrchion llaeth, eitemau becws, cig, ffrwythau, llysiau a bwyd dros ben. Ond roeddent yn awyddus i newid.

Fe wnaethom ddangos pa fwydydd y gellid eu rhewi yn lle eu taflu, ac esboniom beth yw ystyr gwirioneddol ‘ar ei orau erbyn’ a ‘defnyddio erbyn’. Hefyd, fe wnaethom amlygu pwysigrwydd cynllunio ymlaen llaw cyn mynd i siopa, a beth yw ‘dognau perffaith’ mewn gwirionedd. Dyluniwyd y sesiynau i fod yn hwyl, dymunol ac addas i bob gallu.

Mae gan y grwpiau’r wybodaeth nawr i gynllunio, storio a siopa’n well – felly byddant yn arbed bwyd ac arian hefyd. A gall Joan rannu’r dosbarthiadau gyda grwpiau eraill hefyd.

Cymraeg