Men United yn meistroli cynllunio prydau

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Mae Men United yn grŵp a sefydlwyd yn 2008 i leihau unigedd cymdeithasol ymhlith dynion 55+ oed.

 

Mae eu gwaith a’u hymchwil yn dangos mai’r dynion hyn yn aml sydd dan yr anfantais fwyaf, gyda phroblemau sy’n ymwneud â thlodi, unigedd, esgeulustod, iselder, rhagfarn oed, iechyd a symudedd gwael.

Nod Men United yw annog dynion 55+ oed ledled Belfast i ymuno, gwirfoddoli ac ymgysylltu ag ystod eang o weithgareddau wedi’u dylunio i weddu i’w diddordebau, galluoedd ac anghenion. Mae popeth y maen nhw’n ei wneud â’r nod o feithrin hyder ac ansawdd bywyd, felly fe wnaethon nhw groesawu’r cyfle i gynnal hyfforddiant Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff trwy Volunteer Now Enterprises LTD.

Mae llawer o’r 300+ o aelodau yn byw ar eu pennau eu hunain, ac nid oes ganddynt lawer o brofiad o goginio. Gan fod gan lawer ohonynt incwm cyfyngedig hefyd, roedd yn ddefnyddiol iddyn nhw ddysgu am gynllunio prydau a sut i arbed arian.

Cyflwynom y ffeithiau allweddol a chynnal ymarferion mewn grwpiau bach. Roedd llawer o drafodaethau brwdfrydig, a wnaeth bara dros ginio.

Roedd yr holl wybodaeth yn newydd i’r dynion, nad oeddent erioed wedi bod yn gysylltiedig â chynllunio prydau mewn gwirionedd, heb sôn am storio a rhewi bwyd - nid oedd ganddynt unrhyw syniad beth y gallech ac na allech ei rewi. Fe wnaethon nhw ddysgu llawer am ddefnyddio bwyd dros ben, cynllunio cyn siopa a storio bwyd yn effeithiol.

Roedd 11 dyn yn bresennol a gwnaethant gytuno y byddent yn defnyddio’r gwersi y gwnaethant eu dysgu, a gwastraffu llai o fwyd o ganlyniad. Cofrestrodd yr holl fynycheion i fod yn hyrwyddwyr bwyd, a byddant yn ein helpu ni i ledaenu’r gair.

Cymraeg