Pa fath o siopwr bwyd ydych chi?

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Mae Sainsbury’s wedi bod yn hyfforddi cydweithwyr cownter yn ei siopau ar hyd a lled y wlad, fel bod rhywun wrth law yn y siopau, i roi awgrymiadau ymarferol i siopwyr, i’w helpu i arbed mwy o fwyd.

Mae mwy a mwy o bobl yn y DU yn cydnabod gwerth cynllunio eu prydau wythnosol, trwy lunio rhestrau siopa a mynd i’r afael â storio.

Ond mae ymchwil diweddar gan Sainsbury's yn dangos y gallwn ni wneud llawer mwy.

Fe wnaethon nhw amlygu chwe math o siopwr sy’n dueddol o ymddwyn mewn ffyrdd arbennig, yn ôl eu ffyrdd o fyw a’u credoau. Ac mae hyn yn cael effaith gynyddol ar faint o fwyd sy’n cael ei daflu i’r bin. Ydych chi’n adnabod eich hun fel un o’r rhain?

Mae Hungry Hoarders yn siopa pan maen nhw’n newynog ac yn dueddol o brynu’n fyrbwyll. Yn aml, nid ydynt yn cynllunio ymlaen llaw, sy’n golygu efallai na fydd eu siopa yn creu prydau cyflawn.

Mae Ditsy Diarists yn dueddol o beidio â gwirio’u hoergell, rhewgell a chwpwrdd cyn mynd i’r archfarchnad. Maen nhw’n dueddol o fwyta allan yn aml neu weithio’n hwyr, felly nid yw llawer o’r hyn maen nhw’n ei brynu yn cael ei fwyta, ac yn y pen draw, caiff ei daflu.

Mae Food Phobics yn hynod gydwybodol ac yn dueddol o daflu bwyd ar neu cyn y diwrnod ar ei orau erbyn, heb wirio a yw’n iawn i’w fwyta’n gyntaf.

Mae Separate Shoppers yn annibynnol sy’n prynu eu bwyd eu hunain heb wirio beth mae pobl eraill sy’n prynu bwyd yn eu cartref eisoes wedi’i brynu. Mae hyn yn aml yn arwain at ddyblygu.

Mae Freezer Geezers yn dwlu ar fwyd dros ben ac yn defnyddio’u rhewgelloedd yn dda iawn i leihau faint o fwyd y maen nhw’n ei daflu.

Mae Conscientious Consumers yn dwlu gwneud prydau o fwyd dros ben.

Mae Sainsbury's, wrth gydweithio â Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff, wedi bod yn hyfforddi cydweithwyr cownter yn ei siopau ar hyd a lled y wlad, fel bod rhywun wrth law yn y siopau, i roi awgrymiadau ymarferol i siopwyr, i’w helpu nhw i arbed mwy o fwyd.

Er bod Sainsbury's wedi canfod bod oddeutu tri chwarter o bobl yn cyfaddef nad ydynt bob amser yn cynllunio eu teithiau siopa, a bod bron hanner siopwyr y DU yn dweud nad ydynt yn siŵr sut i storio bwyd, mae llawer o ffyrdd rydym ni eisoes yn helpu i gadw bwyd allan o’r bin.

Dyma rai pethau bob dydd y gallwch eu gwneud i helpu.

Darganfyddwch gyfrinachau cynllunio bwyd

Dewch yn gyfaill i’ch rhewgell

Carwch eich bwyd dros ben – gyda’n ryseitiau blasus

Cymraeg