LFHW Pethau macro, pethau micro | Love Food Hate Waste Wales

Pethau macro, pethau micro

Article Type
Why Save Food
Article Subcategory

Mae’r angen i arbed bwyd o’n cwmpas ni i gyd - o’r darlun mawr ar lefel genedlaethol a rhyngwladol i beth sy’n digwydd nawr yn ein hoergelloedd - ac mae gennym ni oll ran i’w chwarae. Rydym ni wedi cymryd cipolwg ar rai o’r brwydrau macro a’r heriau micro rydym ni gyd yn eu hwynebu ar y trywydd i wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

 

Pethau macro

 

1. Ystadegau

Nawr, yn y DU, rydym ni’n taflu i ffwrdd 18% o’r holl fwyd rydym ni’n ei brynu: 7.1 miliwn tunnell ohono mewn gwirionedd, bob blwyddyn. Mae bron yn rhy fawr i’w amgyffred, felly dychmygwch naw Stadiwm Wembley yn llawn bwyd. Roedd oddeutu dwy ran o dair ohono - gwerth chwe stadiwm llawn - yn ddigon da i’w fwyta, a gyda rhai newidiadau bach bob dydd, gellid ei gadw allan o’r bin.

2. Cyfrif y gost

Mae arbed bwyd yn gyfle gwych i arbed tipyn o arian. Oeddech chi’n gwybod bod y 2 miliwn tunnell o fwyd sy’n cael ei daflu i ffwrdd ym Mhrydain oherwydd ei fod nid wedi cael ei ddefnyddio mewn pryd yn werth £6 biliwn y flwyddyn? A bod taflu bwyd yn costio oddeutu £230 y flwyddyn i unigolyn cyffredin, ac oddeutu £70 y mis i’r cartref cyffredin gyda phlant? Mae cyfle gwirioneddol i bob un ohonom arbed arian wrth siopa, trwy arbed mwy o fwyd.

3. Rhywbeth cas yn yr aer

Mae taflu i ffwrdd, gwaredu, trin a dympio ein bwyd yn arwain at ryddhau nwyon niweidiol, gan gynnwys methan a charbon deuocsid. Ar ôl iddyn nhw gyrraedd yr atmosffer, ni ellir eu rhoi nhw yn ôl yn y tir. Rheswm gwych arall dros fyw wrth y mantra - nid sbwriel yw fy mwyd i.

 

Pethau micro

 

4. Talu ddwywaith

O ran y bwyd rydym ni’n ei daflu i ffwrdd, byddwch chi’n talu ddwywaith. Nid yn unig yr ydym ni’n talu am fwyd nad ydym ni’n ei fwyta, ond wedi rydym ni’n talu ein cyngor lleol i fynd ag ef i ffwrdd a’i brosesu. Mae’r cyfan yn golygu mwy o fwyd na chaiff ei fwyta ac arian a allai fod wedi cael ei arbed.

5. Pacio

Rydym ni’n clywed llawer yn y newyddion am broblemau sy’n gysylltiedig â gormod o ddeunydd pacio - mewn gwirionedd, mae 88% ohonom o’r farn ei bod hi’n broblem fwy na thaflu bwyd i ffwrdd. Mewn gwirionedd, mae tyfu’r bwyd rydym ni’n ei brynu yn creu 15 gwaith yn fwy o garbon deuocsid na’r deunydd pacio y caiff ei werthu ynddo. Mae’n gwneud i chi feddwl!

6. Ar air

Mae lledaenu’r gair yn rhywbeth y gallwn ni gyd ei wneud. Beth am ymuno â ni ar Facebook, Twitter ac Instagram, a rhannu eich awgrymiadau da, syniadau defnyddiol, a’ch hoff ryseitiau ar gyfer bwyd dros ben?

Mae’r 7.1 miliwn tunnell o fwyd da yr ydym yn ei daflu i ffwrdd bob blwyddyn, yn cael effaith mawr ar allyriadau CO2 yn y DU. Petawn ni’n stopio ei daflu i ffwrdd, byddem yn arbed beth sy’n gyfwerth ag 19 miliwn tunnell o garbon deuocsid - yr un peth â thynnu chwarter yr holl geir oddi ar ein ffyrdd.

Cymraeg