Plant yn coginio i achub y blaned

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Pan benderfynodd Ysgol Gynradd yr Eglwys yn Lloegr St Augustine ei bod hi eisiau i rieni dderbyn negeseuon Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff, fe wnaethon nhw sylweddoli mai’r ffordd orau i’w cyrraedd nhw oedd trwy eu plant.

 

Yn y gorffennol, roedd llawer o’r rhieni wedi bod yn amharod i fynd i’r ysgol i gymryd rhan mewn gweithgareddau. Hefyd, nid oedd rhai teuluoedd yn gwneud llawer o goginio adref, yn dibynnu ar fwyd tecawé ar gyfer eu prif brydau. Roedd rhaid goroesi’r rhwystrau hyn os oedd yr ysgol yn mynd i ennill cefnogaeth y mamau a’r tadau.

Mynychodd y plant sesiynau unwaith yr wythnos am chwe wythnos, yna gwahoddwyd y rhieni i ymuno yn y digwyddiadau dathlu ar ddiwedd pob bloc.

Un diwrnod, fe wnaeth blwyddyn gyfan Cyfnod Allweddol 2 gymryd rhan mewn sesiwn goginio gan ddefnyddio bwyd dros ben a phethau sydd yn y cwpwrdd a’r oergell fel arfer - gan gynnwys lasagne, pastai cig a thatws, a chawl.

Paciwyd yr holl fwyd ac aed ag ef i loches leol i’r digartref, er mwyn i’r plant allu gweld defnyddiau eraill ar gyfer eu bwyd, a dysgu nad oes angen i unrhyw beth gael ei wastraffu.

Ar ôl y sesiynau, rhoddwyd llyfrau ryseitiau Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff i’r plant fynd â nhw adref. Roedd llawer o’r plant erioed wedi coginio adref gyda’u rhieni o’r blaen.

“Roedd y canlyniadau’n wych!” meddai Julie. “Daeth plant yn ôl i’r ysgol gan ddweud eu bod nhw wedi coginio adref gyda mam am y tro cyntaf, a’u bod nhw wedi mwynhau.”

Ers mis Chwefror 2015, mae’r ysgol wedi cynnal 25 o sesiynau Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff – ac nid ydynt yn bwriadu stopio.

Cymraeg