Proffil o gariad bwyd enwog ...Prue Leith

Article Type
It All Adds Up
Why Save Food
Article Subcategory

Mae’r cogydd enwog Prue Leith yn dweud hanes ei hoff sbarion, ei hoff fwydydd rhewgell a chynghorion defnyddiol pe bai angen i chi fwyta ar ynys ddiffaith!


Dechreuodd Prue Leith ei chwmni arlwyo Leith's Good Food yn ystod y 1960au a buan wedyn fe agorodd ei bwyty sêr Michelin. Yn ystod y 1970au dechreuodd Leith's School of Food and Wine ac ers hynny mae hi wedi agor sawl gwesty hyfforddi a choleg arlwyo yn Ne Affrica.
Gynt yn golofnydd coginio i’r papurau cenedlaethol, mae Prue Leith wedi ysgrifennu 12 llyfr coginio, tair nofel a bu’n gyflwynydd teledu. Mae hi hefyd yn cadeirio sawl sefydliad elusennol gan gynnwys y School Food Trust sy’n gweithio i wella safon prydau bwyd yn Lloegr.

Beth yw eich hoff bryd fwyd sydd dros ben?
Rwy’n hoffi agor yr oergell a gweld beth sydd yno. Mae gwneud ‘rhywbeth allan o ddim byd’ yn rhoi pleser mawr i mi ond y demtasiwn yw peidio â rhoi pob dim yr ydych am ei waredu mewn pryd Tro-ffrio.

Beth yw eich saig unigryw?
Tybiaf mai'r hyn dw i’n ei alw’n Muscovado Heaven ac mae Nigella Lawson yn ei alw’n Barbados dream ydyw. Cymysgedd 50% o iogwrt plaen a hufen gyda haen o siwgr tywyll Muscovado arno sy’n troi’n hylifo’n surop cyfoethog, os gadewir ef am hanner awr.

Beth oedd y cyngor bwyd gorau a gawsoch gan eich mam neu fam-gu?
Dim un, roedd y ddwy yn gogyddion gwael.

Pe baech chi’n gaeth ar ynys bellennig a gallech fynd ag un pryd gyda chi, beth fyddech chi’n ei ddewis?
Byddai Cassoulet wedi’i goginio’n araf mewn potyn sy’n cadw’n boeth wedi’i gladdu yn y tywod am oriau yn gysurlon gyda’r nos. Gallai gynnwys pa bynnag anifail gwyllt y gallwn ei hela.

Beth yw’r bwyd mwyaf anarferol yr ydych yn ei rewi i’w ddefnyddio rywbryd eto?
Mae sorbed grawnffrwyth yn eithaf da. Unwaith, anfonodd Bernard Matthews dunnell o yddfau twrci ataf yn y gobaith y byddwn yn gallu gwneud rhywbeth gwych â nhw ac y gallai ef wedyn ei gynhyrchu. Methais i, ond mae cig gwddf twrci’n eithaf blasus! Er, nid yw mor dda â chig estrys!

Pa fath o fwyd yr ydych bob amser yn ei daflu yn y pendraw, a pham?
Dwi erioed wedi taflu bwyd. Rwy’n llawer rhy gybyddlyd, ond os mynnir, buaswn yn dweud hufen ia. Mae hufen ia cartref ond yn dda iawn am rai dyddiau ar ôl ichi ei wneud.

Beth yw eich cyfuniad bwyd rhyfeddaf ac a fydd rhywun arall yn ei fwyta?
Pan oeddwn yn yr ysgol fonedd cawsom wleddoedd ganol nos o benwaig a llaeth tewychedig wedi’i felysu. Ond heddiw, y cyfuniad rhyfeddaf yr wyf yn ei hoffi mae’n debyg yw melon dŵr ffres, wedi ei lapio mewn Pancetta a’i grilio. Na, mae fy marn yn unigryw. Mae Matthew Fort, er enghraifft yn credu ei fod yn afiach.

Mae’r aelwyd gyfartalog gyda phlant yn gwastraffu hyd at werth £60 y mis ar fwyd a deflir. Pe baech chi’n cael yr arian yn ôl, sut byddech chi’n ei wario?
Ar ddysgu coginio i’r plant er mwyn iddynt fwyta bwyd da ac nid ei wastraffu.

Pa un rysáit yr ydych wedi ei throsglwyddo i’ch plant a pham?
Mae cyw iâr rhost yn dda iawn oherwydd bod pawb yn ei hoffi, mae’n hawdd cael gafael arno a rywsut mae’n symboleiddio teuluoedd hapus.

Pa fwyd fydd eich plant yn ei adael ar eu plât gan amlaf?
Betysen goch o’r ardd oherwydd roeddwn yn ei hoffi’n fawr ac yn ei gweini fel cawl, llysiau, risotto, soufflé, unrhyw beth...

Sut gwnaethoch chi annog eich plant i fwyta popeth yr oeddech yn eu rhoi iddynt?
Doedd dim angen i mi annog fy merch erioed, byddai hi’n rhoi cynnig ar bob dim. Pan oedd fy mab tua 18 oed sylweddolodd y byddai’n llai o embaras pe bai’n dod i hoffi llysiau. Ar ôl eu profi mae ef bellach yn ei hoffi. Mater o arfer yw y rhan fwyaf o fwydydd, mae angen i chi ddal ati ac fe ddewch chi i’w hoffi.

Dant sawrus? Darllenwch ein ryseitiau pryd bwyd o fwyd sydd dros ben blasus

Darllenwch ragor o gynghorion doeth am ddefnyddio bwyd sydd dros ben"Dwi’n hoffi agor yr oergell a gweld beth sydd yno. Mae gwneud ‘rhywbeth allan o ddim byd’ yn rhoi pleser mawr i mi.”
Prue Leith

Cymraeg