Sut gallaf elwa

Article Type
Why Save Food
Article Subcategory

Mae arbed bwyd yn her a gallwn fynd i’r afael ag ef gyda’n gilydd fel cenedl, yn ein cymunedau lleol a gartref gyda’n teuluoedd. Ond ryw bryd, mae hi’n naturiol gofyn y cwestiwn: ‘sut medra i elwa?’ Y newyddion da yw y mae llawer o fanteision dros fod yn ddoeth yn y gegin ... er lles eich poced a’r blaned hefyd.

 

Beth yw’ch cyfran chi?
Beth am ddechrau gyda’r llinell isaf. Beth yw eich cyfran chi o’r £15 biliwn yr ydym yn ei wario ar fwyd sy’n cael ei daflu? I’r unigolyn cyffredin mae’r swm tua £230, ac i’r cartref cyffredin ym Mhrydain mae’n £540 anferth y flwyddyn. Os ydych yn rhan o deulu sydd â phlant, efallai eich bod yn taflu mwy hyd yn oed. Os ydych, gallech arbed hyd at £800 y flwyddyn – mae hynny tua £70 y mis yn fwy yn eich poced – ond trwy wneud rhai newidiadau syml.

 

Crëwch glustogfa i chi’ch hun o brisiau’n codi
Mae prisiau bwyd yn codi yn y DU – mae a wnelo hynny fwy na newidiadau gwleidyddol neu werth y bunt. Mae llawer o gostau sy’n gysylltiedig â phrisiau bwyd, o gost ynni i gost y gwrtaith a deunyddiau crai, yn gyfnewidiol. Mae’r galw byd-eang am fwyd yn cynyddu hefyd wrth i boblogaeth y byd gynyddu ac mae marchnadoedd sy’n datblygu fel Tsieina yn cynyddu’u defnydd. Felly, mae gwneud defnydd gwell o’r bwyd yr ydych yn ei brynu’n golygu y byddwch yn prynu llai ymhen amser, yn eich gwneud chi’n unigolyn mwy effeithlon ac yn arbed arian.

 

Bwriwch iddi i arbed
Mae’r bwyd sy’n mynd i’ch bin du yn gorffen mewn un lle: eich safle tirlenwi lleol. Eich treth cyngor sy’n talu am y safle a’ch gwasanaeth casglu sbwriel. Unwaith y bydd y bwyd yno, mae’n pydru a diraddio dros gyfnod o flynyddoedd ac mae’n rhyddhau nwyon tŷ gwydr niweidiol, yn cynnwys methan. Mae methan 25 gwaith mor gryf â’n hen ffrind carbon deuocsid sy’n caethiwo gwres yn yr atmosffer. Mae llai o fwyd yn y bin gartref yn golygu llai o wastraff dŵr hefyd – dyna arbediad pellach.

 

Y ffactor joio byw eithaf
Ac os nad yw hynny i gyd yn ddigon, daw’r boddhad o gyfrannu at gymuned ledled y wlad sy’n gwneud ymdrech ar y cyd i gadw mwy o fwyd allan o’r bin. Mae clirio safleoedd tirlenwi, glanhau’r amgylchedd, dysgu sgiliau cegin newydd medrus, cynllunio ymlaen llaw, a gorau oll, bwyta bwyd blasus tra’r ydych yn cadw pres ychwanegol yn eich poced yn galluogi i bawb fod ar eu hennill.

 

Cymraeg