A ydym ni'n genedl o bobl sy'n gwastraffu neu sy'n arbed bwyd?

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Mae gan bawb ran i’w chwarae mewn lleihau faint o fwyd a diod rydym ni’n ei daflu i ffwrdd – o’r fferm i’r fforc. Mae’r prif werthwyr a brandiau wedi gwneud newidiadau i’r ffordd mae bwyd yn cael ei becynnu, ei labeli a’i werthu i’n helpu ni i wastraffu llai.


Archfarchnadoedd

Mae’r Co-operative a Morrisons yn cynnwys cyngor storio ar eu bagiau cynnyrch rhydd rhad ac am ddim, er mwyn ein hatgoffa bod cadw’r rhan fwyaf o lysiau a ffrwythau yn yr oergell yn helpu i’w cadw’n ffres yn hirach. Mae M&S a Sainsbury’s wedi diweddaru eu canllawiau ynghylch rhewi eu cynnyrch, gan ei gwneud hi’n amlycach ei bod hi’n bosibl rhewi bwydydd addas unrhyw bryd cyn y dyddiad, yn hytrach nag ar y diwrnod rydych chi’n prynu’r cynnyrch yn unig.

Gwnaeth Asda adolygu eu cynnyrch ac o ganlyniad maen nhw wedi rhoi 14,000 o ddyddiau ychwanegol ar y silff i 1,672 o gynnyrch. Maen nhw hefyd wedi lansio bagiau salad sy’n ailselio er mwyn ein helpu ni i wastraffu llai o fwyd.

Brandiau Defnyddwyr

TLansiodd Heinz becyn oergell arloesol i ffa pob yn 2010, sy’n ei gwneud hi’n bosibl eu cadw yn yr oergell am hyd at 5 diwrnod ar ôl agor y tun, ac felly rhoi mwy o gyfle i ni fwyta’r cynnyrch. Mae pecynnau torri wedi cael eu datblygu hefyd, ar gyfer dognau unigol defnyddiol

Cyngor da – mae’n bosibl rhewi ffa pob os ydych yn sicr na fyddwch yn eu bwyta nhw mewn pryd – rhewch nhw o fewn deuddydd i agor y tun a dadrewch nhw yn y microdon a’u cynhesu nes bod y ffa yn gynnes iawn

Cyflwynodd Bird’s Eye becynnau ailselio ar gyfer eu pys rhew a bysedd pysgod, er mwyn ein helpu ni i wastraffu llai.

Yn aml, mae pobl yn dweud bod torthau o fara yn rhy fawr, ac mai dyna’r rheswm maen nhw’n taflu peth o’r bara i ffwrdd – lansiodd Warburton’s ystod o dorthau 600g yn hwyr yn 2008, gyda Kingsmill yn lansio’r “Little Big Loaf” yn 2009.

Sefydliadau NfP

Mae WRAP, sefydliad ledled y wlad sy’n gweithio i godi ymwybyddiaeth o’r problemau sy’n ymwneud â gwastraff bwyd, a buddion arbed bwyd, yn arwain y ffordd i gydlynu ymdrechion i leihau gwastraff bwyd. Mae WRAP yn rhedeg yr ymgyrch Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff, ond mae’n gweithio gyda sefydliadau eraill hefyd.

Ei genhadaeth yw hybu newidiadau i’r ffordd y caiff bwyd ei begynnu, ei labelu, a’i werthu, a fydd yn ei gwneud hi’n haws i ni brynu’r swm cywir o fwyd, a defnyddio beth rydym ni’n ei brynu.

Darganfyddwch fwy am WRAP

Yn ogystal, mae grwpiau cymunedol, elusennau a chynghorau yn gwneud gwahaniaeth go iawn. Helpodd partneriaeth rhwng Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff a Sefydliad y Merched gyfranogwyr i wastraffu 50% yn llai o fwyd. Bellach, mae Sefydliad y Merched yn gweithio gyda rhieni ifanc o gefndiroedd difreintiedig yn Lloegr fel rhan o’r prosiect ‘Let’s Cook Local’, sy’n cael ei gefnogi gan Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff. Yn ddiweddar, cynhaliodd Cyngor Swydd Gaerwrangon brosiect yng Nghaerwrangon a wnaeth ostwng gwastraff 15% ymysg trigolion - gan arbed arian i’r cyhoedd ac i’r cyngor. Eisiau gwybod mwy ynghylch sut mae manwerthwyr, gweithgynhyrchwyr a'r diwydiant lletygarwch yn arbed bwyd?

Cymraeg