Canllawiau Cymunedol

Mae ein gwefan a'n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn lleoedd i drafod a rhannu awgrymiadau a syniadau i helpu ein hysbrydoli i wneud y mwyaf o'r bwyd yr ydym yn ei garu.

Wrth gymryd rhan yng nghymuned ar-lein Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, p’un a yw hynny trwy adael sylwadau a chynnwys ar ein Gwefan, neu ymuno â’r sgwrs ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, rydym yn gofyn i bawb ddilyn ein canllawiau cymunedol.

Mae’r canllawiau hyn yn cwmpasu cynnwys sy’n cael ei rannu gan ddefnyddwyr ar wales.lovefoodhatewaste.com, a phostiau ar gyfrifon Twitter, Facebook, Google+ a YouTube Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff. Lluniwyd y canllawiau hyn er mwyn darparu amgylchedd o ansawdd da i bawb sy’n cyfrannu yn ein cymuned ar-lein.

A fyddech cystal â chymryd munud i’w darllen, a’u hystyried pan fyddwch yn postio neu’n cyfrannu.

- Cofiwch: Sicrhau eich bod yn dilyn Telerau Defnyddio y llwyfan cyfryngau cymdeithasol.

- Cofiwch: Barchu pobl eraill sy’n cyfrannu at y drafodaeth.

- Cofiwch: Gadw at y pwnc dan sylw.

- Peidiwch â: Rhannu gwybodaeth gyswllt bersonol, a all fod yn berthnasol i chi neu unigolion eraill.

- Peidiwch â: Phostio cynnwys sydd yn amlwg yn hyrwyddo neu ardystio gweithgarwch masnachol.

Byddwn yn dileu unrhyw sylwadau sy’n cael eu rhannu ar ein gwefan neu sianeli cyfryngau cymdeithasol nad ydynt yn bodloni ein canllawiau cymunedol, neu rai sy’n:

- Sarhaus neu anweddus.

- Twyllodrus neu gamarweiniol.

- Mynd yn groes i unrhyw hawliau eiddo deallusol.

- Torri unrhyw gyfraith neu reoliad.

- Sbam.

Rydym yn cadw’r hawl i wahardd a/neu hysbysu’r awdurdodau o ddefnyddwyr ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol sy’n gadael sylwadau sydd yn ein barn ni yn mynd yn groes i’r canllawiau hyn, neu ganllawiau’r llwyfan cyfryngau cymdeithasol.

Byddwn yn dileu ac yn adrodd ar unrhyw broffiliau cyfryngau cymdeithasol a grëir gan ddefnyddio delweddau a logos Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff heb ganiatâd.

Argaeledd ac ymateb i negeseuon

Byddwn yn diweddaru ac yn monitro ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn ystod oriau swyddfa, dydd Llun i ddydd Gwener. Weithiau, gallwn hefyd osod diweddariadau wedi’u trefnu gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Er ein bod yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch cyfraniadau, ac y byddwn yn ceisio ymateb pa bryd bynnag y gallwn, nid ydym yn gallu ateb yn unigol i’r holl negeseuon a dderbyniwn drwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Dolenni at wefannau eraill

Ar wefan a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, efallai y cynhwyswn ddolenni at sefydliadau ac unigolion eraill.

Rydym yn dilyn canllawiau penodol wrth benderfynu pa ddolenni i’w rhannu.

- Rydym ond yn cysylltu â sefydliadau ac unigolion sy’n cefnogi ein hamcanion i helpu dinasyddion yn y DU i leihau eu gwastraff bwyd yn y Cartref.

- Ni fyddwn yn rhannu dolenni lle mai’r prif ddiben yw hyrwyddo neu gefnogi gweithgarwch masnachol.

- Lle bo modd, rydym yn darparu nifer o enghreifftiau o sefydliadau sy’n gallu helpu, er mwyn darparu dewis.

- Cadwn yr hawl i benderfynu peidio â chysylltu â sefydliadau eraill. Yn y rhan fwyaf o achosion, ni allwn drafod pam y mae cais am ddolen wedi’i wrthod.

Nodwch nad yw WRAP (y sefydliad sy’n rhedeg yr ymgyrch Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff) yn gyfrifol am gynnwys neu ddibynadwyedd gwefannau cysylltiedig ac nid yw o reidrwydd yn cefnogi’r barnau a fynegir ynddynt. Ni ellir ystyried rhestru yn gefnogaeth o unrhyw fath.

Gwybodaeth gysylltiedig

Telerau ac amodau’r wefan

Polisi preifatrwydd