Cystadleuaeth Oerwch eich Oergell Telerau ac Amodau’r Gystadleuaeth

Telerau ac amodau’r gystadleuaeth

Cystadleuaeth Oerwch eich Oergell (‘yr Hyrwyddiad’):

1. Hyrwyddwr yr Hyrwyddiad yw WRAP, elusen gofrestredig rhif 1159512 a chwmni cofrestredig cyfyngedig trwy warant yng Nghymru a Lloegr rhif 4125764. Swyddfa gofrestredig: Second Floor, Blenheim Court, 19 George Street, Banbury, Oxon, OX16 5BH.

2. Mae’r gystadleuaeth hon am ddim, ac mae’n agored i drigolion y DU sy’n 18 mlwydd oed neu’n hŷn. Ni chaniateir i gyflogeion WRAP nac aelodau o’u teuluoedd nac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r Hyrwyddiad mewn unrhyw ffordd, neu sy’n helpu i drefnu’r Hyrwyddiad, gymryd rhan ynddi. Nid oes cost am gymryd rhan yn yr Hyrwyddiad ond os dewiswch gymryd rhan gan ddefnyddio dyfais symudol yna gall ffioedd data safonol fod yn berthnasol – darllenwch eich cynllun data symudol am fanylion prisio.

3. O gymryd rhan yn yr Hyrwyddiad, ystyrir eich bod wedi derbyn y telerau ac amodau hyn felly darllenwch hwy’n ofalus cyn cymryd rhan yn yr Hyrwyddiad.

4. Nid yw’r Hyrwyddiad hwn wedi’i noddi, ei gymeradwyo, ei weinyddu gan nac yn gysylltiedig â Whirlpool na Hotpoint. I’r Hyrwyddwr yn unig rydych chi’n darparu gwybodaeth. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch i’r Hyrwyddwr mewn cysylltiad â’r Hyrwyddiad yn cael ei gadw gan yr Hyrwyddwr yn unol â’i Bolisi Preifatrwydd, a gellir ei ddarllen yma: https://wales.lovefoodhatewaste.com/polisi-preifatrwydd-0. Os cewch eich dewis fel enillydd, bydd WRAP angen eich caniatâd i rannu eich manylion cysylltu gyda gwneuthurwr y rhewgell-oergell er mwyn trefnu i ddanfon eich gwobr yn uniongyrchol. Ni chaiff eich gwybodaeth bersonol ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

5. Mae’r Hyrwyddiad yn dechrau ddydd Mawrth 16eg Hydref 2018 am 08:00 GMT a daw i ben am 23:59 GMT ddydd Sul 28ain Hydref 2018.

6. Rhaid i geisiadau gael eu derbyn cyn 23:59 GMT ddydd Sul 28ain Hydref 2018. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl yr amser hwn yn ddilys.

7. Cyfyngir ceisiadau i un i bob person. Os bydd ymgeiswyr yn rhannu mwy nag un cynnig, yna dim ond y cyntaf fydd yn cyfrif.

8. Bydd unrhyw ymgeiswyr sy’n cael eu darganfod yn defnyddio mwy nag un cyfeiriad ebost i gymryd rhan yn anghymwys.

9. Dewisir un enillydd ar hap o blith yr holl geisiadau dilys ddydd Mawrth 30ain Hydref gan WRAP, ac fe’i cyhoeddir erbyn dydd Gwener 2il Tachwedd 2018.

10. Gallwch gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon ar wefan Oerwch eich Oergell: www.oerwcheichoergell.com.

11. I gymryd rhan, rhaid i chi ddilyn y 2 gam canlynol:

Cam 1: Ewch i’r wefan www.oerwcheichoergell.com a defnyddiwch yr adnodd i ddysgu sut i osod eich oergell i’r tymheredd iawn i gadw bwyd yn ffres.

Cam 2: Cofnodwch eich cyfeiriad ebost ar www.oerwcheichoergell.com i gymryd rhan yn y raffl wobrau. Bydd un raffl wobrau i ennill rhewgell-oergell Hotpoint Day 1 XUL8 XOV.1 – Stainless Steel.

12. Cynhigir y wobr a bwrw ei bod ar gael. Mae modelau a lliwiau penodol y gwobrau yn ôl disgresiwn yr Hyrwyddwr.

13. Cysylltir â’r enillydd ar y cyfeiriad ebost y gwnaethant ei ddefnyddio i gymryd rhan yn y raffl wobrau, erbyn 17:00 GMT dydd Mawrth 30ain Hydref 2018.

14. Rhaid i’r enillydd roi prawf adnabod i’r Hyrwyddwr ynghyd â phrawf o’u cyfeiriad cartref er mwyn cadarnhau eu bod yn gymwys cyn cael eu cadarnhau’n enillwyr terfynol a chyn trefnu danfon y gwobrau.

15. Os na fydd yr Hyrwyddwr yn derbyn ymateb gan yr enillydd o fewn 72 awr o’i ymgais gyntaf i gysylltu, os yw’r enillydd yn gwrthod ei wobr, neu os yw’r ymgais a dynnwyd yn y raffl yn cael ei bennu’n annilys neu’n groes i’r telerau ac amodau hyn, yna bydd y wobr yn cael ei fforffedu a bydd hawl gan yr Hyrwyddwr i ddewis enillydd arall.

16. Danfonir y wobr i gyfeiriad cartref yr enillydd o fewn y DU (Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban).

17. Nid yw’r Hyrwyddwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â’r wobr nad ydynt wedi’u cynnwys yn benodol yn y wobr.

18. Ceidw’r Hyrwyddwr yr hawl i gynnig gwobr amgen o’r un gwerth neu werth mwy os na fydd y wobr wreiddiol ar gael am resymau y tu hwnt i’w reolaeth resymol. Ni ellir cyfnewid na throsglwyddo’r wobr a ni chaniateir ei chyfnewid am arian parod na gwobrau eraill.

19. Ceidw’r Hyrwyddwr yr hawl ar unrhyw adeg, ac o bryd i’w gilydd, i addasu neu ganslo’r Hyrwyddiad hwn dros dro neu’n barhaol, heb rybudd o flaen llaw o ganlyniad i resymau y tu hwnt i’w reolaeth.

20. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn atebol am unrhyw fethiant i dderbyn ceisiadau ac nid yw’n gyfrifol am geisiadau coll, gohiriedig, annarllenadwy, llygredig, difrodedig, anghyflawn neu annilys fel arall.

21. Nid yw'r Hyrwyddwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod, colled, rhwymedigaethau, anaf neu siom a achoswyd neu a ddioddefwyd o ganlyniad i gymryd rhan yn y gystadleuaeth neu dderbyn y wobr. Ni fydd unrhyw beth yn eithrio atebolrwydd yr Hyrwyddwr am farwolaeth neu anaf personol o ganlyniad i'w esgeulustod.

22. Os bydd unrhyw ddarpariaeth o'r telerau a'r amodau hyn yn cael eu gwneud yn annilys gan unrhyw gyfraith, rheol, gorchymyn neu reoleiddio unrhyw lywodraeth, neu drwy benderfyniad terfynol unrhyw lys ag awdurdodaeth gymwys, ni fydd yr annilysrwydd hwnnw yn effeithio ar orfodadwyedd unrhyw ddarpariaethau eraill.

23. Mae penderfyniad yr Hyrwyddwr ar ddewis yr enillydd yn derfynol ac ni fydd yn cymryd rhan mewn unrhyw ohebiaeth bellach.