It All Adds Up

Does dim tebyg i amser bwyd i’n helpu ni i fod yn greadigol a bod yng nghwmni’r bobl yr ydym yn eu caru. Mae arbed bwyd yn gwneud llawer mwy nag arbed arian yn unig ac mae pob tafell o fara, tatws a brest cyw iâr a arbedir yn gwneud gwahaniaeth. Mae’n dda i’n cymunedau, ein gwlad, a’n planed, yn ogystal â’n pocedi.

Yma yn y DU, mae miloedd ohonom eisoes yn gwneud ein rhan i ddefnyddio mwy o’r bwyd yr ydym yn ei brynu bob wythnos. Rhyngom, rydym yn arbed £3.3 biliwn y flwyddyn o’i gymharu â 2007, heb sôn am arbed 4.4 miliwn tunnell o CO2 – mae hynny’n gyfystyr a thynnu 1.8 miliwn o geir oddi ar y ffordd. Felly, mae cadw bwyd allan o’r bin yn creu gwahaniaeth.

Beth sydd nesaf? Sut mae’r cwbl yn cyfrif? A sut gallwn ni sicrhau yr ydym yn cydweithio i yrru newid hyd yn oed yn fwy? Edrychwch ar yr hyn mae pobl eraill yn ei wneud a meddyliwch am yr hyn y gallwch chi ei wneud i greu gwahaniaeth lle’r ydych yn byw – o’r bobl sy’n ymdrechu mwy, i’r ysgolion yn gwneud eu rhan yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd.

“Rhyngom, rydym yn arbed £3.3 biliwn y flwyddyn o’i gymharu â 2007.”


Erthyglau diweddaraf

Erthyglau diweddaraf

Cadwch eich tatws yn ffres yn hirach drwy eu cadw mewn lle oer, tywyll, awyrog, yn eu pecyn gwreiddiol neu mewn bag brethyn os ydy’n well gennych.

Ymunodd y Co-op a Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff yn ddiweddar, i helpu cydweithwyr y Co-op wneud y mwyaf o’u bwyd a’u diod.

Mae Tesco wedi ychwanegu awgrymiadau Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff ar becynnau cynnyrch ffres.

Rydym wedi dechrau gweithio gyda Sainsbury’s i roi cipolwg i chi ar sut rydyn ni’n siopa ym Mhrydain, a digonedd o gynghorion am sut i sicrhau nad ydych yn cwympo mewn i arferion arbed bwyd gwael.

Mae’r cogydd enwog Prue Leith yn dweud hanes ei hoff sbarion, ei hoff fwydydd rhewgell a chynghorion defnyddiol pe bai angen i chi fwyta ar ynys bellennig!

Mae’r gomediwraig, ysgrifennydd a bardd Kate Fox yn rhannu ei cherddi doniol newydd gyda ni i ddathlu ein gweithgaredd Ffres am Hirach

Cymerodd y warchodwraig gofrestredig Suzanne Romano ran mewn gweithgaredd Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff ym mis Ionawr 2015 ac mae hi wedi bod annog a chefnogi arbed bwyd byth ers hynny.

Mewn partneriaeth â gweithwyr ymgysylltu ieuenctid Everton, fe wnaethom helpu i drefnu sesiynau coginio ar gyfer dros 30 o bobl ifanc yn Goodison Park.

Buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda Sealed Air, gwneuthurwyr nwyddau pacio a hylendid arloesol, i ysbrydoli gweithwyr i fod yn arwyr arbed bwyd.

Mae’n cymryd dŵr, ynni, tanwydd a phecynnau i gynhyrchu’r bwyd rydyn ni’n ei fwynhau. Mae’n adnodd gwerthfawr ac mae tua hanner yr hyn a daflwn bob blwyddyn yn dod o gartrefi’r DU. Os gwnawn ni gyd ein siâr, gellid arbed hyd at 7 miliwn tunnell o fwyd bob blwyddyn – dyma ichi sut mae dechrau gyda thaten syml.

Mae’r Nadolig ar ei ffordd – a dyma’r tymor i wneud arbedion!

Buom yn helpu JIGSO – elusen i blant yng Ngheredigion – rannu cynghorion arbed bwyd gyda dros 300 o deuluoedd yn ne orllewin Cymru, er mwyn helpu i’r arian sydd ganddyn nhw i brynu bwyd fynd ymhellach a gwneud y mwyaf o’r bwyd y maen nhw’n ei brynu.

Roedd Prifysgol Aston mor hoff o’n cynghorion arbed bwyd bob dydd, fe gynhalion nhw ddigwyddiad arbennig i helpu’r myfyrwyr ar eu safle gael gwell gafael ar gynllunio, maint eu prydau, cadw a labeli bwyd.

Roedd nifer o fudiadau yn ninas Belfast yn heidio am y cyfle i ddysgu mwy am arbed bwyd a gwneud y mwyaf o bob cegaid – gyda digwyddiad ar y cyd a wnaeth y gorau o’n harbenigedd ni, hefyd.

Fel rhan o’n menter 10 Dinas yn Belfast, buom yn gweithio gyda’r Indian Community Centre ar Clifton Street i helpu eu gwirfoddolwyr gynnwys syniadau a chynghorion arbed bwyd yn eu gweithgareddau o fewn y gymuned.

Rydyn ni wedi gweithio gyda’r arbenigwyr celfi cegin Lakeland i’w helpu nhw i wneud y gorau o’u syniadau ymarferol gyda chwsmeriaid – o gelfi bob dydd i’r i offer coginio.

Cawsom wahoddiad gan y mudiad cynhwysiad cymdeithasol Men United i’w cefnogi nhw wrth helpu dynion dros 55 mlwydd oed i fod yn ddoeth wrth arbed bwyd, gwneud i’w bwyd barhau’n hirach a’u helpu i deimlo’n dda am goginio i un person, ar gyllideb dynn.

St Augustine’s C of E Primary School sydd ar frig y siartiau arbed bwyd, gan eu bod wedi cynnal dros 25 o sesiynau gyda phobl leol, yn cynnwys sesiynau coginio 10 Dinas ym Manceinion a oedd wedi’u dylunio i gyrraedd rhieni drwy eu plant.

Gyda dim ond ychydig o anogaeth, ychydig o help gennym ni ac wedi’u harfogi gyda’r wybodaeth iawn, roedd staff y First Choice Housing Association yn gallu rhannu’r neges am arbed bwyd drwy Gymru gyfan i’w cydweithwyr a’u tenantiaid.

Mewn partneriaeth gyda Clear Pharmacy, aethom i gyfarfod â’r bobl leol gyfeillgar ym Mount Merrion i gynnal sesiwn arbed bwyd gyda ffocws ar iechyd a lles. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol, gan helpu preswylwyr i wneud y mwyaf o bob cegaid.