It All Adds Up

Does dim tebyg i amser bwyd i’n helpu ni i fod yn greadigol a bod yng nghwmni’r bobl yr ydym yn eu caru. Mae arbed bwyd yn gwneud llawer mwy nag arbed arian yn unig ac mae pob tafell o fara, tatws a brest cyw iâr a arbedir yn gwneud gwahaniaeth. Mae’n dda i’n cymunedau, ein gwlad, a’n planed, yn ogystal â’n pocedi.

Yma yn y DU, mae miloedd ohonom eisoes yn gwneud ein rhan i ddefnyddio mwy o’r bwyd yr ydym yn ei brynu bob wythnos. Rhyngom, rydym yn arbed £3.3 biliwn y flwyddyn o’i gymharu â 2007, heb sôn am arbed 4.4 miliwn tunnell o CO2 – mae hynny’n gyfystyr a thynnu 1.8 miliwn o geir oddi ar y ffordd. Felly, mae cadw bwyd allan o’r bin yn creu gwahaniaeth.

Beth sydd nesaf? Sut mae’r cwbl yn cyfrif? A sut gallwn ni sicrhau yr ydym yn cydweithio i yrru newid hyd yn oed yn fwy? Edrychwch ar yr hyn mae pobl eraill yn ei wneud a meddyliwch am yr hyn y gallwch chi ei wneud i greu gwahaniaeth lle’r ydych yn byw – o’r bobl sy’n ymdrechu mwy, i’r ysgolion yn gwneud eu rhan yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd.

“Rhyngom, rydym yn arbed £3.3 biliwn y flwyddyn o’i gymharu â 2007.”


Erthyglau diweddaraf

Gallwch arbed hyd at £60 you mis...

Ymunodd y Co-op a Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff yn ddiweddar, i helpu cydweithwyr y Co-op wneud y mwyaf o’u bwyd a’u diod.

Mae Tesco wedi ychwanegu awgrymiadau Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff ar becynnau cynnyrch ffres.

Rydym wedi dechrau gweithio gyda Sainsbury’s i roi cipolwg i chi ar sut rydyn ni’n siopa ym Mhrydain, a digonedd o gynghorion am sut i sicrhau nad ydych yn cwympo mewn i arferion arbed bwyd gwael.

Mae’r cogydd enwog Prue Leith yn dweud hanes ei hoff sbarion, ei hoff fwydydd rhewgell a chynghorion defnyddiol pe bai angen i chi fwyta ar ynys bellennig!

Mae’r gomediwraig, ysgrifennydd a bardd Kate Fox yn rhannu ei cherddi doniol newydd gyda ni i ddathlu ein gweithgaredd Ffres am Hirach

Cymerodd y warchodwraig gofrestredig Suzanne Romano ran mewn gweithgaredd Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff ym mis Ionawr 2015 ac mae hi wedi bod annog a chefnogi arbed bwyd byth ers hynny.

Mewn partneriaeth â gweithwyr ymgysylltu ieuenctid Everton, fe wnaethom helpu i drefnu sesiynau coginio ar gyfer dros 30 o bobl ifanc yn Goodison Park.

Buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda Sealed Air, gwneuthurwyr nwyddau pacio a hylendid arloesol, i ysbrydoli gweithwyr i fod yn arwyr arbed bwyd.

Mae’n cymryd dŵr, ynni, tanwydd a phecynnau i gynhyrchu’r bwyd rydyn ni’n ei fwynhau. Mae’n adnodd gwerthfawr ac mae tua hanner yr hyn a daflwn bob blwyddyn yn dod o gartrefi’r DU. Os gwnawn ni gyd ein siâr, gellid arbed hyd at 7 miliwn tunnell o fwyd bob blwyddyn – dyma ichi sut mae dechrau gyda thaten syml.

Mae’r Nadolig ar ei ffordd – a dyma’r tymor i wneud arbedion!

Buom yn helpu JIGSO – elusen i blant yng Ngheredigion – rannu cynghorion arbed bwyd gyda dros 300 o deuluoedd yn ne orllewin Cymru, er mwyn helpu i’r arian sydd ganddyn nhw i brynu bwyd fynd ymhellach a gwneud y mwyaf o’r bwyd y maen nhw’n ei brynu.

Roedd Prifysgol Aston mor hoff o’n cynghorion arbed bwyd bob dydd, fe gynhalion nhw ddigwyddiad arbennig i helpu’r myfyrwyr ar eu safle gael gwell gafael ar gynllunio, maint eu prydau, cadw a labeli bwyd.

Fel rhan o’n menter 10 Dinas yn Belfast, buom yn gweithio gyda’r Indian Community Centre ar Clifton Street i helpu eu gwirfoddolwyr gynnwys syniadau a chynghorion arbed bwyd yn eu gweithgareddau o fewn y gymuned.

Rydyn ni wedi gweithio gyda’r arbenigwyr celfi cegin Lakeland i’w helpu nhw i wneud y gorau o’u syniadau ymarferol gyda chwsmeriaid – o gelfi bob dydd i’r i offer coginio.

St Augustine’s C of E Primary School sydd ar frig y siartiau arbed bwyd, gan eu bod wedi cynnal dros 25 o sesiynau gyda phobl leol, yn cynnwys sesiynau coginio 10 Dinas ym Manceinion a oedd wedi’u dylunio i gyrraedd rhieni drwy eu plant.

Gyda dim ond ychydig o anogaeth, ychydig o help gennym ni ac wedi’u harfogi gyda’r wybodaeth iawn, roedd staff y First Choice Housing Association yn gallu rhannu’r neges am arbed bwyd drwy Gymru gyfan i’w cydweithwyr a’u tenantiaid.

Mewn partneriaeth gyda Clear Pharmacy, aethom i gyfarfod â’r bobl leol gyfeillgar ym Mount Merrion i gynnal sesiwn arbed bwyd gyda ffocws ar iechyd a lles. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol, gan helpu preswylwyr i wneud y mwyaf o bob cegaid.

Cawsom wahoddiad gan y mudiad cynhwysiad cymdeithasol Men United i’w cefnogi nhw wrth helpu dynion dros 55 mlwydd oed i fod yn ddoeth wrth arbed bwyd, gwneud i’w bwyd barhau’n hirach a’u helpu i deimlo’n dda am goginio i un person, ar gyllideb dynn.

Galwodd y bobl gyfeillgar y Belfast Conservation Volunteers arnom i’w helpu nhw gynnal cyfres o sesiynau i helpu eu gwirfoddolwyr wneud y gorau o’u cynnyrch wedi’i dyfu gan y gymuned, yn amrywio o gynghorion am reoli maint prydau i gompostio ac ailgylchu.