Cacen Nadolig y Funud Olaf

Gan
LFHW
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
6

Os yw eich bagiau te yn nesáu at eu dyddiad ‘defnyddio erbyn’ ac rydych yn pendroni ynglŷn â beth i’w wneud, gall Cafedirect eich helpu gyda'u rysáit Cacen Nadolig y Funud Olaf!

Rhewi
Yes
Cynhwysion
500g o gymysgedd o ffrwythau sych e.e. swltanas, rhesins, cyrens
100g o fricyll parod i’w bwyta, wedi eu malu
100g o ddatys, wedi eu malu
50g o lugaeron sych
150g o geirios glacé, wedi eu haneru
225ml o de du oer wedi ei wneud allan o
ddau cwdyn te Cafedirect
100ml o chwisgi neu frandi
75ml o sudd oren Masnach Deg
1 oren, croen lliw’r ffrwyth yn unig
2 lwy ffwrdd o driog
200g o fenyn, gymharol feddal
200g o siwgr muscovado Masnach Deg
250g o flawd plaen
1 llwy de o bowdr pobi, wedi ei bentyrru
wy, wedi eu curo’n ysgafn
1 1/2 lwy de o sbeisys cymysg
75g o gnau Masnach Deg wedi eu malu
450g o farsipánv
Siwgr eisin Masnach Deg wedi ei hidlo
4 llwy ffwrdd o jam bricyll
1 kg o eisin ffondant wedi ei rolio’n barod
cyfarwyddiadau
Mewn sosban fawr cymysgwch y ffrwythau sych, bricyll, datys, llugaeron a cheirios. Ychwanegwch y te Cafe Direct wedi’i oeri, y chwisgi neu frandi, sudd oren, croen lliw’r ffrwyth a thriog. Dewch â’r cyfan i’r berw gan ei droi.
Mudferwch y cwbl yn araf am 10 munud. Codwch ef o’r gwres a gadewch i oeri. Trosglwyddwch y cymysgedd i fasn a’i oeri mewn oergell dros nos neu mor hir ag y gallwch.
Cynheswch y popty o flaen llaw hyd 140ºC / 275ºF / marc nwy 2. Irwch dun cacen grwn 20cm yn ysgafn a leiniwch ef gyda memrwn pobi. Rhowch weddill cynhwysion y gacen, oni bai am y cnau, mewn basn cymysgu mawr. Cymysgwch yn drylwyr, a phlygwch y ffrwythau a’r cnau sydd wedi eu mwydo yn y te i mewn i’r cymysgedd.
Rhowch y cymysgedd yn y tun sydd wedi ei baratoi a lefelwch ei wyneb, gan wneud pant bach tua’r canol. Lapiwch ochrau’r gacen mewn trwch dwbl o bapur brown. Gwiriwch y gacen ar ôl 3 awr, a gorchuddiwch hi â memrwn pobi os yw’r wyneb yn mynd yn rhy frown.
Pobwch am 30 munud - 1 awr arall, neu nes bod sgiwer metel yn dod allan yn lân o ganol y gacen.
Gadewch i’w oeri yn y tun am 15 munud a throwch hi allan a’i gadael i oeri’n gyfan gwbl ar resel.
Pan rydych yn barod i addurno’r gacen, ysgeintiwch siwgr eisin ar yr arwynebedd gweithio a rholiwch y marsipán yn gylch ychydig bach yn fwy na’r gacen. Cynheswch y jam bricyll mewn sosban fach a’i frwsio dros y gacen.
Rhowch y marsipán dros y gacen gan ei rhwbio gyda’ch dwylo er mwyn creu arwynebedd llyfn a gwastad. Os yw amser yn caniatáu, gorchuddiwch y gacen â lliain sychu llestri gan ei adael mewn lle oer am oleiau un diwyrnod
Rholiwch allan 150g o eisin ffondant ar arwynebedd fflat, wedi ei ddwstio’n ysgafn â siwgr eisin, a defnyddiwch eich hoff dorrwr Nadolig i dorri allan rhai siapau’r ŵyl e.e. plu eira, sêr neu ddail celyn ac ati. Trosglwyddwch nhw i hambwrdd pobi wedi ei leinio â memrwn a gadewch iddynt setio, heb eu gorchuddio, mewn lle oer.
Rhowch y gacen ar fwrdd cacen. Brwsiwch ychydig o ddŵr ar wyneb y gacen marsipán. Rholiwch weddill yr eisin yn gylch 33cm. Codwch dros y gacen a gwnewch yr ochrau’n llyfn i lawr yr ochrau. Torrwch unrhyw eisin gormodol i ffwrdd o amgylch waelod y gacen.
Rhowch siwgr eisin ar eich dwylo, a sgleiniwch yr eisin yn bwyllog er mwyn cael gwared ag unrhyw blethiadau ac ardaloedd anwastad. Defnyddiwch y siapiau Nadolig rydych wedi eu paratoi yn gynt i addurno’r gacen a gorffennwch y cyfan â rhuban.