Cacen Polenta Oren / Lemon

Gan
LOUISE CLOWES - Roedd Louise yn un o 10 o fuddugwyr lwcus Her Pobi Anarferol NEFF/Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff 2013.
Canolradd
yn gwasanaethu
6
Cynhwysion
225g o fenyn meddal (di-halen)
225g o siwgr mân
225g o flawd plaen / polenta mân (mae’r cyfrannau’n dibynnu ar faint sydd gennych o bob un)
4 wy maint canolig, wedi eu curo’n ysgafn
1 llond llwy de gron o bowdwr codi
Croen 2 lemon neu 2 oren (neu un o bob un)
200g o gaws meddal
Twb 300ml o hufen dwbl
Ceuled lemon
Croen oren neu lemon
Llond llwy fwrdd orlawn o siwgr eising
cyfarwyddiadau
Gwresogwch y popty i 180c ac irwch ddau dun cacennau 20cm
Curwch y siwgr a’r menyn at ei gilydd mewn powlen gymysgu fawr tan iddo droi’n lliw golau ac yn ysgafn
Ychwanegwch yr wy ychydig ar y tro, gan ei guro i mewn
Ychwanegwch y croen a chymysgwch hwn i mewn i wneud yn siŵr ei fod wedi ei ddosbarthu’n gyfartal
Cymysgwch y blawd, y polenta a’r powdwr codi mewn powlen arall. Yna plygwch y rhain yn ofalus i mewn i’r cynhwysion eraill, tua thraean ar y tro
Rhannwch y gymysgedd rhwng y ddau dun cacennau a phobwch am tua 20 munud cyn agor drws y popty i sicrhau eu bod yn iawn. Trowch nhw os oes angen er mwyn gwneud yn siŵr bod dwy haen y gacen yn pobi’n gyfartal. Ceisiwch bobi’r ddwy ar yr un silff yn y popty, ond os na allwch wneud hynny oherwydd maint y popty yna dyma’r adeg i’w newid o gwmpas. Mae’n debyg y bydd angen tua 10 munud arall arnynt ar y pwynt hwn. Edrychwch arnynt eto ar ôl y 30 munud a dylent neidio yn ôl i fyny pan fyddwch yn pwyso eu canol yn ysgafn gyda blaen eich bysedd. Os ydynt yn teimlo braidd yn feddal, rhowch nhw yn ôl am 2-3 munud arall cyn rhoi cynnig arall arni
Ar ôl iddynt goginio, gadewch nhw yn y tuniau i oeri am tua 10 munud ac yna trowch nhw allan ar resel i oeri’n llwyr. Gwasgwch sudd y ffrwyth i mewn i sosban fach cyn ei gymysgu gyda thua 100g o siwgr. Twymwch yn ofalus tan i’r siwgr doddi. Mudferwch am ychydig funudau tan iddo ddechrau tewychu ac yna difodwch y gwres. Ar ôl iddo oeri am ychydig funudau, priciwch y cacennau’n drylwyr gyda ffon cocktail neu sgiwer miniog ac arllwyswch y gymysgedd siwgr a sudd ar ben y cwbl fel ei bod yn llifo i’r tyllau
Gadewch am 5 munud arall ac yna trwoch y cacennau allan ar y rhesel i oeri’n llwyr
Curwch y caws meddal gyda’r siwgr eising. Chwipiwch yr hufen dwbl tan y bydd yn cadw ei siâp pan fyddwch yn tynnu’r chwisg allan, cyn ei blygu i mewn i’r caws meddal. Ychwanegwch tua 2 ran o 3 o’r croen a 3 llond llwy de o geuled lemon a’i droi i mewn
Rhowch un o’r cacennau wyneb i waered ar ddysgl weini fel bod ei gwaelod yn wynebu i fyny a thaenwch hanner y llenwad arni. Rhowch ran arall y gacen ar ei phen yn ofalus gan sicrhau ei bod yn wynebu’r ffordd iawn, a thaenwch weddill y llenwad dros ei phen