Hash Tatws a Llysiau Diwastraff

Gan
Cate Dixon and LADbible
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ! Gellir gwneud y rysáit hon yn figanaidd a/neu heb glwten – gweler cynghorion Cate isod.

Cynghorion gorau:

  • Gallwch ychwanegu unrhyw lysiau dros ben at eich patis hash i leihau gwastraff bwyd yn eich cartref.
  • Bydd y creision llysiau yn cadw mewn cynhwysydd aerdyn ar dymheredd ystafell am hyd at 1 wythnos. 
  • Rhewch unrhyw batis hash dros ben mewn cynhwysydd addas i’r rhewgell, wedyn gallwch eu dadrewi a’u haildwymo nes maen nhw’n chwilboeth cyn eu gweini.
  • I wneud y rysáit hon heb glwten, cyfnewidiwch y blawd am flawd heb glwten. 
  • I wneud y rysáit hon yn figanaidd, cyfnewidiwch yr wy am gaws figanaidd a’r menyn am 2 lwy fwrdd o olew olewydd pur.
     

Mae’n rhy hawdd o lawer i roi’r darnau dros ben yn y bin, fel y gwnaethoch erioed wrth baratoi prydau bwyd, ond gellir bwyta llawer o’r darnau a daflwn – ac yn aml, y rheiny yw’r darnau gorau o ran blas a maeth. Rhagor o ffyrdd o roi cynnig ar gyflawni

Rhewi
Yes
Llysieuol
Cynhwysion
750g o datws blodiog (e.e. King Edward, Maris Piper ac ati), wedi’u golchi
2 bannas, wedi’u golchi
1 brocoli, blodigion wedi’u gwahanu a’r coesgyn wedi’i dorri’n fân
30g o fenyn hallt
3 llwy fwrdd o olew olewydd pur, ac ychydig mwy i’w ysgeintio
½ llwy de cwmin mâl
4 o shibwns, wedi’u tafellu’n fân
Tusw bach o bersli deilen fflat, y dail a’r coesynnau wedi’u torri’n fân
2 glof garlleg, wedi’u plicio a’u mathru’n fân
2 lwy fwrdd o flawd plaen, ac ychydig mwy ar gyfer ysgeintio
4 wy buarth organig (dewisol)
1 llwy de fflochiau tsili sych
1 lemon, wedi’i dorri’n lletemau
cyfarwyddiadau
Twymwch y ffwrn i 220°C/200°C ffan/nwy 7.
Pliciwch y tatws a’r pannas ac yna eu torri’n ddarnau. Rhowch y darnau mewn padell o ddŵr oer hallt. Dewch ag ef i’r berw a’i ffrwtian am 15–20 munud nes bydd cyllell yn pasio trwy’r llysiau’n rhwydd. Ychwanegwch y blodigion brocoli i goginio am y 5 munud olaf. Draeniwch a’u gadael i stemio’n sych am 2 funud cyn eu dychwelyd i’r sosban gyda’r menyn a’u stwnshio nes mae’r cyfan yn llyfn.
Yn y cyfamser, mewn tun pobi nad yw’n glynu, sychwch y crwyn tatws a phannas yn ofalus gyda thywel llestri glân yna ychwanegwch 1 llwy fwrdd o olew olewydd, y cwmin a mymryn o halen môr. Gwasgarwch y crwyn yn un haen a’u rhostio yn y ffwrn am 20–25 munud, gan eu troi ambell waith, nes y maen nhw’n euraidd ac yn grimp, yna eu rhoi ar un ochr i oeri.
styngwch dymheredd y ffwrn i 120C/100C ffan/nwy 1.
Twymwch 1 llwy fwrdd o olew olewydd mewn padell ffrio dros wres canolig, yna ffriwch y coesgyn brocoli wedi’i dorri, y shibwns a choesynnau’r persli am 10 munud nes maen nhw’n feddal. Ychwanegwch y garlleg a’u ffrio am 2 funud arall. Ychwanegwch y cymysgedd tatws a phannas ynghyd â’r dail persli a’i gymysgu at ei gilydd. Sesnwch gyda halen môr a phupur du mâl ac unwaith y bydd wedi oeri digon i’w drin, defnyddiwch ddwylo gydag ychydig o flawd arnyn nhw i’w ffurfio yn 8 pati hash. Gosodwch ar blât a’u gadael i oeri yn yr oergell am 30 munud.
Ysgeintiwch ddwy ochr y patis hash gyda’r blawd, gan ysgwyd unrhyw flawd dros ben oddi arnyn nhw.
Twymwch yr olew sy’n weddill mewn padell ffrio a gan weithio fesul swp, ffriwch y patis hash am 5–6 munud ar bob ochr nes maen nhw’n euraidd ac yn grimp. Trosglwyddwch nhw i blât yn y ffwrn i’w cadw’n gynnes rhwng sypiau.
Berwch sosban fawr o ddŵr hallt, gostwng y gwres i ffrwtian a thorrwch yr wyau i’r dŵr yn ofalus, fesul un. Gadewch nhw i botsio am 4–5 munud nes mae’r gwyn wedi’i goginio ond y melynwy’n dal yn feddal. Tynnwch nhw’n ofalus o’r dŵr gyda llwy dyllog, gan ddraenio unrhyw ddŵr.
Pentyrrwch 2 o’r patis hash ar ben ei gilydd a’u gweini gydag wy wedi’i botsio a’r creision pannas a thatws. Ysgeintiwch olew olewydd drostynt, ynghyd â’r fflochiau tsili, a’u sesno gyda phupur du mâl a’u gweini gyda lletem o lemon.