LFHW Telerau ac Amodau’r Safle | Love Food Hate Waste Wales

Telerau ac Amodau’r Safle

1. Telerau Perthnasol

1.1 Mae’r wefan hon (y “Safle”) yn berchen i ac yn cael ei gweithredu gan Raglen Weithredu’r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau, elusen gofrestredig yn y DU, rhif 1159512 a chwmni preifat cyfyngedig trwy warant sydd wedi’i gofrestru yn Lloegr, rhif 4125764, ac y mae ei swyddfa gofrestredig yn Second floor, Blenheim Court, 19 George Street, Banbury, Oxon, OX16 5BH ("WRAP").

1.2 Mae defnyddio’r Safle a lawrlwytho a defnyddio unrhyw frandio neu nodau masnach y trefnwyd eu bod ar gael i’w lawrlwytho o Lyfrgell Adnoddau WRAP yn https://partners.wrap.org.uk (y “Brandio”) yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn, sy’n dod i rym ar unwaith pan fyddwch yn defnyddio’r Safle am y tro cyntaf. Mae WRAP yn cadw’r hawl i newid y Telerau ac Amodau hyn unrhyw bryd trwy roi cofnod o’r newidiadau ar-lein.

1.3 Chi sy’n gyfrifol am adolygu’n rheolaidd wybodaeth sy’n cael ei gosod ar-lein er mwyn cael gwybod yn amserol am newidiadau o’r fath. Trwy barhau i ddefnyddio’r Safle hwn ar ôl gosod cofnod o’r newidiadau, rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn fel y’i haddaswyd gan y newidiadau a gofnodwyd.

1.4 Os oes unrhyw wrthdaro rhwng y Telerau ac Amodau hyn a/neu delerau penodol sy’n ymddangos rhywle arall ar y Safle hwn mewn perthynas â deunydd penodol, yna yr olaf fydd drechaf.

2. Defnyddio Deunyddiau a Brandio

2.1 Oni nodir yn wahanol, mae cynnwys y Safle, gan gynnwys yr enwau, y delweddau a’r logos sy’n nodi WRAP a’i gynhyrchion a’i wasanaethau, a’r Brandio, yn eiddo i WRAP ac yn cael eu diogelu, heb gyfyngiad, fel gweithiau hawlfraint, a/neu nodau masnach cofrestredig ac anghofrestredig, a dim ond yn unol â 2.3 isod y gellir eu defnyddio.

2.2 Rhaid i chi, a’r busnes/sefydliad rydych yn ei gynrychioli, gofrestru gyda WRAP a chreu cyfrif er mwyn defnyddio rhai o wasanaethau WRAP, gan gynnwys lawrlwytho a defnyddio’r Brandio. Gallwch greu eich cyfrif WRAP eich hun a/neu gyfrif ar gyfer eich busnes/sefydliad yn http://www.wrap.org.uk/user/register a’i reoli drwy’r proffil defnyddiwr yn https://accounts.wrap.org.uk/. Eich cyfrifoldeb chi yw diweddaru eich manylion chi a manylion eich busnes/sefydliad ar y proffil defnyddiwr. Yn y Telerau ac Amodau hyn, mae cyfeiriadau at ‘chi’ yn cyfeirio at y defnyddiwr unigol yn ogystal â’r busnes/sefydliad a gynrychiolir gan y defnyddiwr unigol neu sy’n ddefnyddiwr cofrestredig ei hun.

2.3 Yn ddarostyngedig bob amser i 1.4, bydd deunydd a gynhyrchir gan WRAP ar y Safle (nad ydyw, er mwyn osgoi amheuaeth, yn cynnwys deunydd ar unrhyw wefan trydydd parti sydd â dolen iddi) a’r Brandio, yn gallu cael eu copïo neu eu lawrlwytho at eich defnydd eich hun o fewn y Deyrnas Unedig ar yr amod (i) rhaid i bob defnydd o’r Brandio fod yn gwbl unol â’r canllawiau brand cymwys, sydd ar gael i’w lawrlwytho o Lyfrgell Adnoddau WRAP yn https://partners.wrap.org.uk/ fel y cânt eu diweddaru o dro i dro, a (ii) ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig WRAP ymlaen llaw a chan gydymffurfio’n llawn ag unrhyw delerau y gall WRAP eu mynnu, ni chewch:

2.3.1 gynnal unrhyw ddeunydd neu Frandio nag amrywiad arno ar unrhyw wefan; nac

2.3.2 addasu, newid neu greu gwaith deilliannol o unrhyw ddeunydd neu Frandio; na

2.3.3 defnyddio’r deunydd neu’r Brandio mewn unrhyw ffordd fasnachol yn cynnwys ymgorffori unrhyw Frandio WRAP ar unrhyw nwyddau neu eitemau hyrwyddol

2.4 Dim ond deiliad cyfrif WRAP all lawrlwytho’r Brandio.

2.5 Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn caniatáu defnyddio’r deunyddiau a’r Brandio yn y Deyrnas Unedig yn unig. Os dymunwch ddefnyddio’r deunyddiau neu’r Brandio y tu allan i’r Deyrnas Unedig, cysylltwch â WRAP i drefnu trwydded benodol i’w defnyddio.

2.6 Os byddwch yn lawrlwytho meddalwedd o’r Safle, mae’r feddalwedd gan gynnwys unrhyw ffeiliau, delweddau sydd wedi’u hymgorffori yn y feddalwedd neu sydd wedi’u cynhyrchu gan y feddalwedd a data sy’n cyd-fynd â’r feddalwedd (sef gyda’i gilydd, y "Feddalwedd") dan reolaeth trwydded benodol i’w rhoi i chi gan WRAP. Nid yw WRAP yn trosglwyddo teitl y Feddalwedd i chi. Bydd WRAP yn cadw teitl llawn a chyfan i’r Feddalwedd a’r holl hawliau eiddo deallusol sy’n gysylltiedig â hynny. Ni chewch ailddosbarthu, gwerthu, dadgrynhoi, peiriannu am yn ôl na dadgydosod y Feddalwedd.

3. Atebolrwydd

3.1 Nid yw WRAP yn gwarantu y bydd y Safle yn ddi-dor nac yn rhydd rhag gwallau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, nac y bydd y Safle na’r gweinydd sy’n ei roi ar gael yn rhydd rhag firysau na bygiau.

3.2 Mae’r Safle a’r wybodaeth, yr enwau, y delweddau, y lluniau, y logos a’r eiconau sy’n ymwneud neu sy’n gysylltiedig â WRAP, ei gynhyrchion a’i wasanaethau (neu â chynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti), yn cael eu darparu "FEL Y MAENT" ac ar sail "FEL Y BÔNT AR GAEL " heb unrhyw gynrychiolaeth neu ardystiad yn cael eu gwneud a heb warant o unrhyw fath boed wedi’u datgan neu ymhlyg.

3.3 Er bod WRAP yn gwneud pob ymdrech i warantu cywirdeb y wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y Safle hwn, nid yw’n derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw anghywirdebau ac mae ymwelwyr â’r Safle sy’n dibynnu ar y wybodaeth hon yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain.

3.4 Nid yw WRAP yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau sydd â dolenni iddynt ac nid yw o reidrwydd yn cefnogi’r farn sydd wedi’i mynegi ynddynt. Ni ddylid derbyn bod dolenni yn gefnogaeth o unrhyw fath.

3.5 Ni chaiff unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn weithredu neu gael eu dehongli fel eu bod yn hepgor neu’n cyfyngu:

3.5.1 unrhyw warant neu amod sy’n cael ei ymhlygu gan statud yn achos ymwneud gennych fel “defnyddiwr” fel y caiff ei ddiffinio gan adran 2 Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Mewn achos o’r fath, nid yw’r telerau ac amodau hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol; nac

3.5.2 atebolrwydd WRAP am farwolaeth neu anaf personol sy’n cael ei achosi oherwydd esgeulustod WRAP neu ei weision, ei weithwyr neu ei asiantau.

3.6 Ac eithrio fel yr amlinellir yn 3.5, ni fydd WRAP yn atebol o gwbl am unrhyw iawndal gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal anuniongyrchol neu ôl-ddilynol, neu am unrhyw iawndal o gwbl sy’n deillio o ddefnyddio neu golli defnydd, data neu elw, boed trwy weithred o gontract, esgeulustod neu weithred gamweddus arall, sy’n deillio o ddefnyddio’r Safle neu mewn cysylltiad â defnyddio’r Safle.

3.7 O dan unrhyw amgylchiadau, ni fydd cyfanswm atebolrwydd WRAP i chi am bob niwed, colled neu achosion gweithredu (boed o dan gytundeb, neu beidio (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i esgeulustod) neu fel arall) yn fwy na’r costau yr ewch iddynt, os o gwbl, am fynediad at y Safle.

4. Eich Cyfraniadau

4.1 Lle cewch eich gwahodd i gyflwyno unrhyw gyfraniad at y Safle (gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw destun, graffeg, fideo neu sain) mae’n ofynnol i chi, trwy gyflwyniad o’r fath, roi i WRAP hawl a thrwydded barhaol, heb freindaliadau, heb fod yn gyfyngedig, ac is-drwyddedadwy i ddefnyddio, atgynhyrchu, cyfaddasu, addasu, cyhoeddi, cyfieithu, creu gwaith deilliannol ohonynt, dosbarthu, perfformio, chwarae ac arfer pob hawlfraint a hawl cyhoeddusrwydd mewn perthynas ag unrhyw waith o’r fath yn fyd-eang a/neu i’w ymgorffori mewn gwaith arall mewn unrhyw gyfrwng sy’n hysbys nawr neu y caiff ei ddatblygu eto am dymor llawn unrhyw hawliau a all fodoli mewn cynnwys o’r fath, yn unol â’r cyfyngiadau preifatrwydd sydd wedi’u gosod allan ym Mholisi Preifatrwydd WRAP. Os nad ydych yn dymuno rhoi hawliau o’r fath i WRAP, awgrymir nad ydych yn cyflwyno eich cyfraniad at y Safle.

4.2 Trwy gyflwyno’ch cyfraniad i’r Safle, rydych hefyd:

4.2.1 yn gwarantu mai eich gwaith gwreiddiol eich hun yw’r cyfryw gyfraniad a bod hawl gennych ei ryddhau i WRAP at yr holl ddibenion sydd wedi’u pennu uchod; ac

4.2.2 yn indemnio WRAP rhag yr holl ffioedd cyfreithiol, iawndal a threuliau eraill y gallai WRAP fynd iddynt o ganlyniad i dorri’r warant uchod gennych; ac

4.2.3 yn cytuno i ildio unrhyw hawliau moesol yn eich cyfraniad at ddibenion ei gyflwyno i’r Safle a’i gyhoeddi ar y Safle a’r dibenion eraill sydd wedi’u pennu uchod; ac

4.2.4 yn cydnabod ac yn cytuno y gall gael ei gopïo neu ei lawrlwytho gan ddefnyddwyr yn unol â chymal 2.3.

5. Defnyddio’r Safle

Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r Safle at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw’n torri ar hawliau unrhyw drydydd parti, nac yn cyfyngu neu’n atal y defnydd a’r mwynhad o’r Safle gan unrhyw drydydd parti. Mae unrhyw gyfyngiad neu atal yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy’n anghyfreithlon, neu a allai aflonyddu neu achosi trallod neu anghyfleustra i unrhyw berson a throsglwyddo cynnwys anllad neu dramgwyddus neu darfu ar lif arferol deialog yn y Safle.

6. Terfynu Hawliau Defnyddio

6.1 Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn parhau yn gymwys i’ch defnydd o’r Safle ac i’ch mynediad a’ch defnydd o’r deunyddiau a’r Brandio ar y Safle oni bai a hyd nes bod WRAP yn eich hysbysu bod eich mynediad wedi’i derfynu a bod eich cyfrif wedi’i gau. Mae WRAP yn cadw’r hawl i gau eich cyfrif a rhwystro eich mynediad i’r Safle a’r deunyddiau a’r Brandio ar y Safle unrhyw bryd ar ei ddisgresiwn yn unig, ond mae ond yn debygol o wneud hynny os yw o’r farn eich bod wedi methu’n sylweddol â chydymffurfio â’r Telerau ac Amodau hyn.

6.2 Adeg cau eich cyfrif WRAP, rhaid i chi roi’r gorau i ddefnyddio’r holl ddeunyddiau a’r Brandio a gafwyd o’r Safle a phob copi ohonynt, os yw WRAP yn mynnu eich bod yn gwneud hynny.

7. Toradwyedd

Os pennir bod unrhyw rai o’r Telerau ac Amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu fel arall nad oes modd eu gorfodi oherwydd cyfreithiau unrhyw wladwriaeth neu wlad lle bwriedir bod y Telerau ac Amodau hyn yn effeithiol, yna i’r graddau ac o fewn yr awdurdodaeth lle mae’r Term neu’r Amod hwnnw yn anghyfreithlon, yn annilys neu nad os modd ei orfodi, caiff ei dorri a’i ddileu o’r cymal hwn a bydd y telerau ac amodau sy’n weddill yn goroesi, yn parhau mewn grym ac effaith yn llawn ac yn parhau i rwymo a gallu cael eu gorfodi.

8. Awdurdodaeth

8.1 Caiff y Safle hwn ei reoli a’i weithredu gan WRAP o’i swyddfeydd yn y Deyrnas Unedig. Nid yw WRAP yn gwneud unrhyw osodiad bod y deunyddiau ar y Safle hwn yn briodol nac ar gael i’w defnyddio mewn lleoliadau eraill. Mae’r rhai sy’n dewis cael mynediad at y Safle o leoliadau eraill yn gwneud hynny yn ôl eu menter eu hunain ac maent yn gyfrifol am gydymffurfio â chyfreithiau lleol, os yw cyfreithiau lleol yn berthnasol ac i’r graddau ag y bônt yn berthnasol. 

8.2 Caiff y Telerau ac Amodau hyn eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd anghydfodau sy’n codi yma yn destun awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

9. Ymwadiad E-bost

9.1 Mae cynnwys unrhyw neges e-bost (gan gynnwys atodiadau) a anfonir gan WRAP yn gyfrinachol ac yn destun hawlfraint. Fe’i bwriedir yn unig at ddefnydd yr unigolyn neu’r endid y cyfeirir y neges ato. Os ydych wedi derbyn neges e-bost mewn camgymeriad, cysylltwch â’r anfonwr ar unwaith drwy anfon y neges e-bost yn ôl neu drwy ffonio 01295 819900 a gofyn am siarad â’r anfonwr, ac yna dileu’r neges (gan gynnwys unrhyw atodiadau) o’ch system. Os nad y chi yw’r derbynnydd y bwriadwyd y neges e-bost ar ei gyfer, gwaherddir yn llwyr unrhyw ddatgelu, copïo, dosbarthu neu ddefnydd o’i gynnwys.

9.2 Mae WRAP yn defnyddio technoleg gwrthfeirysau i wirio’r holl negeseuon sy’n mynd allan ond ni all warantu absenoldeb firysau ac nid yw WRAP yn derbyn atebolrwydd am unrhyw feirws a gyflwynir gan unrhyw neges e-bost neu unrhyw atodiad, ac fe’ch cynghorir i ddefnyddio meddalwedd gwirio feirysau priodol a diweddar.

9.3 Ni all WRAP dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb neu gyflawnrwydd cynnwys unrhyw neges e-bost gan ei bod wedi’i throsglwyddo dros rwydwaith cyhoeddus ac nid yw cyfathrebiadau’r Rhyngrwyd yn ddiogel. Os oes angen gwiriad, gofynnwch am gopi caled.

9.4 Ac eithrio lle caiff y neges e-bost ei hanfon yn ystod busnes arferol, safbwyntiau a barnau’r anfonwr unigol yw’r rheiny a fynegir mewn unrhyw neges e-bost ac nid ydynt o angenrheidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau a barnau WRAP.

9.5 Mae WRAP yn cadw’r hawl i fonitro negeseuon e-bost sy’n dod i mewn ac yn mynd allan yn unol â Rheoliadau Telathrebu (Arferion Busnes Cyfreithlon) (Ymyrryd â Chyfathrebu) 2000 a / neu at ddibenion rheoli ansawdd a / neu ddibenion hyfforddi.

9.6 Anfonir neges e-bost at y derbynnydd ar gais, neu mewn ymateb i, ddiddordeb a fynegwyd gan y derbynnydd bwriadedig yng ngweithgareddau WRAP. Mae WRAP yn dymuno cadw’ch gwybodaeth gyswllt at y diben o gysylltu â chi yn y dyfodol ynglŷn â gweithgareddau a nodau WRAP. Os nad ydych am i’ch gwybodaeth gyswllt gael ei chadw, gallwch roi gwybod i WRAP drwy anfon neges e-bost i Data.protection@wrap.org.uk gyda’ch cais penodol i ddewis peidio â chael cyswllt o’r fath.