BETH I’W WNEUD

Fel cenedl sy’n hoffi bwyd a chasáu gwastraff, mae’n syndod cymaint o’n bwyd sy’n mynd i’r bin. Erbyn 2025, gallwn dorri i lawr ar wastraff bwyd gartref i’r hanner wrth wneud rhai newidiadau bach bob dydd. Rydym yma i helpu – i ddarparu’r cynghorion, y cyfarpar a’r ysbrydoliaeth angenrheidiol i wneud i’r bwyd yr ydych yn ei hoffi fynd ymhellach.

Mae angen dŵr, ynni, tanwydd a phecynnu i gynhyrchu’r bwyd yr ydym yn ei hoffi. Ydi e’n perthyn mewn gwirionedd i’r bin? Nag ydyw wrth gwrs! Mae’n hawdd creu gwahaniaeth, gan gychwyn gartref gyda’ch oergell eich hun yn eich cegin eich hun.

Oherwydd gellir bwyta rhagor na hanner y bwyd yr ydym yn ei daflu, mae ei gadw allan o’r bin yn dda i’n pocedi a’r blaned ynghyd. Darllenwch ragor i wybod sut i wneud eich siopa wythnosol barhau’n hirach ac i fynd ymhellach.

“Mae cadw bwyd allan o’r bin yn dda i’n pocedi a’r blaned ynghyd.”


Erthyglau diweddaraf

Erthyglau diweddaraf

Y newyddion da, hyd yn oed i bobwyr achlysurol, yw bod gan lawer o gynhwysion fywyd silff hir ac maent yn iawn i’w defnyddio hyd yn oed wedi’r dyddiad sydd wedi ei roi – bydd blawd, siwgr, cynhwysion codi, blasau, sudd, triog a sawl math o ffrwythau, cnau a sbeisys yn para am amser hir yn eich cypyrddau. Dyma rai syniadau eraill.

Wrth bobi neu brynu ar gyfer unrhyw achlysur mae’n hawdd iawn i brynu gormod neu goginio gormod ‘rhag ofn’. Mae hi hefyd yn demtasiwn i brynu popeth sydd ei angen bob tro yr ydych yn teimlo’n greadigol – yn enwedig gan fod cymaint o gynhwysion pobi wedi dod i’r amlwg yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Gall hyn adael cypyrddau’n orlawn o ddarnau bach ar gyfer pobi...

Oherwydd bywydau prysur, mae’n werth gofyn i chi eich hun, trwy goginio ychydig bach yn fwy ar gyfer eich pryd gyda’r nos, a allai ddarparu cinio syml ar gyfer y diwrnod nesaf?

Os oes angen dwyn perswâd arnoch o hyd ynghylch bwyta bwyd dros ben amser cinio, gweler isod syniadau gwreiddiol i paratoi mwy o fwydydd dros ben amser cinio...

Oherwydd bywydau prysur, mae'n werth gofyn i chi eich hun, trwy goginio ychydig back yn fwy ar gyfer eich pryd gyda'r nos, a allai ddarparu cinio syml ar gyfer y diwrnod nesaf?

Peidiwch â thaflu eich bwyd i ffwrdd. Helpwch nhw yn lle i baru gyda bwydydd unig eraill i greu bâr perffaith mewn prydau syml, blasus.

Labeli. Yn ansicr ynghylch beth maen nhw’n ei olygu? Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am ddyddiadau ‘arddangos tan’, ‘ar ei orau cyn’ a ‘defnyddio erbyn’.

Rhowch gynnig arni! Mae’n bryd mynd nol ar y trywydd cywir er mwyn arbed gwastraff bwyd, a gallwn llwyddo gyda’ch help chi.

Efallai y bydd yn syndod i chi bod y nifer o sawsiau, pupur a halen, perlysiau a sbeisys rydyn ni’n eu taflu’n werth £650 miliwn bob blwyddyn. Darllenwch i ddarganfod sut y gallwch chi chwarae’ch rhan i arbed eich saws drwy wneud ambell i newid syml bob wythnos.

Mae Rachel Khoo yn rhannu dwy rysáit wych i chi roi ymgais arnynt: Terrine Forestiere a Poisson Meuniere ... Terîn madarch y coed, a physgod mewn saws lemon a menyn – mae’r ddau yn flasus dros ben.

Awgrymiadau syml a syniadau newydd ar gyfer storio a defnyddio tameidiau bwyd a bwyd dros ben yn ystod tymor y Nadolig – troi ysgewyll diflas yn ddantaith blasus.

Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, wedi dod â 5 awgrym arbennig at ei gilydd i’ch helpu i fanteisio’n llawn ar arlwy'r ŵyl yn eich cegin.

Gwyliwch ein fideo i ddarganfod sut i rewi a dadmer reis yn ddiogel gyda Sallie, gwirfoddolwr o dîm Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff

Ailddarganfyddwch un o’r ffyrdd mwyaf syml a hawdd i gadw mwy o fwyd allan o’r bin, a lleihau cost eich siopa bwyd.

Mae crempog yn ddantaith sawrus neu felys sydd â’r pŵer i fod yn un o brif fwydydd eich strategaeth arbed bwyd.

Erioed wedi meddwl sut i fesur dogn perffaith o reis heb gael llawer dros ben, sydd wedyn yn cael ei daflu I ffwrdd?

Gallai bod yn arwr rhewgell helpu ein cenedl i leihau'r 7 miliwn tunnell o fwyd a diod yr ydym ni'n eu gwastraffu bob blwyddyn yng nghartrefi'r DU.

Mae ymchwil* yn dangos bod 61% o siopwyr yn pryderu am yr effaith mae bwyd a nwyddau eraill yn ei chael ar yr amgylchedd.

Bob mis, mae teulu cyffredin yn taflu I ffwrdd gwerth bron £60 o fwyd da a brynwyd, ond na fwytawyd.
Mae bwyd yn adnodd gwerthfawr ond yn y DU rydym yn taflu oddeutu 15 miliwn tunnell o fwyd i ffwrdd bob blwyddyn. Mae bron 50% o’r gwastraff yn dod o’n cartrefi ni.